NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
31 MAJA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. w inten­cji dzie­ci klas IV z racji Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację, Dusz­pa­ster­stwo pla­nu­je prze­ży­cie tej Uro­czy­sto­ści z udzia­łem wszyst­kich dzie­ci rocz­ni­co­wych, z począt­kiem nowe­go roku szkol­ne­go, o ile warun­ki na to pozwolą. 
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 3. Jutro II Dzień Zesła­nia Ducha Świę­te­go – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
 4. Odwo­ła­nie przez Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Józe­fa Kup­ne­go Metro­po­li­ty Wro­cław­skie­go, dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia we Mszy św. w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne z dnia 27 mar­ca 2020 r.
  Odwołanie dyspensy - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 5. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li w kościo­łach naszej Ojczy­zny nie obo­wią­zu­ją żad­ne limi­ty ilo­ści uczest­ni­ków nabo­żeństw. Zachę­ca­my naszych Para­fian by coraz odważ­niej włą­cza­li się w życie litur­gicz­ne naszej Wspól­no­ty parafialnej. 
 6. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy litur­gicz­ny Okres Wiel­ka­noc­ny. Od jutra roz­po­czy­na się tak zwa­ny Okres Zwykły. 
 7. W nawią­za­niu do wykład­ni trze­cie­go przy­ka­za­nia kościel­ne­go – „Przy­naj­mniej raz w roku, w okre­sie wiel­ka­noc­nym przy­jąć Komu­nię Świę­tą”, Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski przy­po­mi­na, że ten okres obej­mu­je jesz­cze naj­bliż­szy tydzień – do Nie­dzie­li Trój­cy Świę­tej czy­li do 7 czerwca. 
 8. Od tego tygo­dnia kan­ce­la­ria para­fial­na wzna­wia godzi­ny urzę­do­wa­nia w peł­nym wymia­rze. Spra­wy kan­ce­la­ryj­ne może­my zała­twiać we wtor­ki i czwart­ki od godz. 1600 – 1800 oraz w sobo­ty od godz. 900 – 1000.
 9. Od jutra przez cały czer­wiec w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800, przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa. 
 10. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia będzie spra­wo­wa­ny z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści w Domu Kate­che­tycz­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz w pomiesz­cze­niu za ołta­rzem. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 11. Zgod­nie z zarzą­dze­niem Księ­dza Ordy­na­riu­sza, nadal nie ma odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w I sobo­tę miesiąca. 
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji imienin. 
 13. Tak­że za tydzień o godz. 1200 Eucha­ry­stia w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, byłych Pra­cow­ni­ków, Eme­ry­tów, Ren­ci­stów, Cho­rych, Plan­ta­to­rów oraz za Tych co ode­szli do wieczności. 
 14. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz.1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 15. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pra­ce gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 16. W naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę, dorocz­na Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę. W tym roku będzie mia­ła cha­rak­ter ducho­wy. Bez­po­śred­nie trans­mi­sje w Tele­wi­zji Trwam i Radiu Maryja. 
 17. W tym tygo­dniu z naszej Wspól­no­ty para­fial­nej ode­szli do wieczności: 
  • śp. + Jan Sza­wa­ryn z ul. Racławickiej,
  • śp. + Jan Misz­czyń­ski z ul. Wrocławskiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…