VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
24 MAJA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
 2. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Nabo­żeństw Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730. Zachę­ca­my do wspól­nej modlitwy. 
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. w inten­cji dzie­ci klas IV z racji Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Św. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w naszym koście­le, te dzie­ci i rodzi­ców oraz bli­skich, któ­rym stan epi­de­mii na to pozwala.
  Oka­zja do Spo­wie­dzi świę­tej w pią­tek od godz. 1700 – 1800, z zacho­wa­niem odpo­wied­nich środ­ków bezpieczeństwa.
  Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację, Dusz­pa­ster­stwo pla­nu­je prze­ży­cie tej Uro­czy­sto­ści z udzia­łem wszyst­kich dzie­ci rocz­ni­co­wych, z począt­kiem nowe­go roku szkol­ne­go, o ile warun­ki na to pozwolą.
 4. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 5. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Roman Mazur, były nasz Para­fia­nin a ostat­nio zamiesz­ka­ły w Warszawie
   oraz
  • śp. + Zenon Cha­ru­żyn z ul. Pod­wa­le.
   Wiecz­ny odpoczynek…