X NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

X NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7 CZERWCA 2020 ROKU

 1. W łącz­no­ści z każ­dą dzi­siej­szą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji imie­nin. Księ­dzu Sole­ni­zan­to­wi życzy­my obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa.
   
 3. Tak­że o godz. 1200, w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 4. Nato­miast dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 5. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Ser­decz­ne Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie!
  Jed­no­cze­śnie Dusz­pa­ster­stwo skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne w minio­nych mie­sią­cach czy to w koście­le czy też na para­fial­ne kon­to ban­ko­we, z prze­zna­cze­niem na rzecz funk­cjo­no­wa­nia Para­fii, któ­re pozwo­li­ły prze­trwać ten trud­ny czas. O wszyst­kich Dobro­dzie­jach pamię­ta­my w modli­twie.
   
 6. Przez cały czer­wiec, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 spra­wo­wa­ne jest przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 7. W ponie­dzia­łek i wto­rek, wg usta­lo­ne­go gra­fi­ku, spo­tka­nia dusz­pa­ster­skie z rodzi­ca­mi i dzieć­mi klas III, któ­re w czerw­cu, lip­cu i sierp­niu przy­stą­pią do indy­wi­du­al­nej I Komu­nii Świę­tej.
   
 8. W naj­bliż­szy czwar­tek – 11 czerw­ca, Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: poran­na o godz. 700. O godz. 900 w naszym koście­le para­fial­nym będzie spra­wo­wa­na głów­na Msza św. po któ­rej wyru­szy­my z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy. W tym roku zgod­nie z zarzą­dze­nia­mi na czas pan­de­mii pro­ce­sja odbę­dzie się tyl­ko wokół naszej świą­ty­ni. Przy­po­mi­na­my, że zarów­no wewnątrz kościo­ła tak i w pro­ce­sjach, nie ma limi­tów osób uczest­ni­czą­cych. Pozo­sta­łe Msze św. w koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. 1200 i 1800.
  Nato­miast o godz. 1600 w koście­le Boże­go Cia­ła, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym, dorocz­ny Odpust, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Góry. Naszej modli­twie będzie prze­wod­ni­czył Ksiądz Janusz Bobow­ski – pro­boszcz z Czerniny.
  Jak co roku, pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie swo­ich domów emble­ma­ta­mi zwią­za­ny­mi z naszą wia­rą. W mia­rę moż­li­wo­ści zapra­sza­my dziew­czyn­ki do sypa­nia kwiat­ków pod­czas pro­ce­sji. Przez okres tzw. Okta­wy Boże­go Cia­ła, codzien­na pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 9. W pią­tek po Bożym Cie­le, Ksiądz Arcy­bi­skup Józef Kup­ny udzie­la wszyst­kim miesz­kań­com Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej oraz prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie na jej tery­to­rium, dys­pen­sy od obo­wiąz­ku wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych.
   
 10. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 11. W sobo­tę – 13 czerw­ca o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Czerw­co­wym i pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną tzw. Okta­wy Boże­go Cia­ła.
   
 12. Oso­by zapi­sa­ne na wrze­śnio­wą Piel­grzym­kę do Gre­cji i Mace­do­nii infor­mu­je­my, że w związ­ku z obec­ną sytu­acją pan­de­mii Piel­grzym­ka ta zosta­ła odwo­ła­na. Biu­ro Piel­grzym­ko­we pro­si Uczest­ni­ków o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź E‑mailowy celem zwro­tu pobra­nej zalicz­ki. Jed­no­cze­śnie pla­nu­je­my z naszej Para­fii taką Piel­grzym­kę w roku przy­szłym, tak­że we wrze­śniu. Zapi­sy chęt­nych roz­pocz­ną się na nowo, póź­ną jesie­nią tego roku.