NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
23 MAJA 2021 ROKU

 1. Jutro dru­gi Dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Od jutra roz­po­czy­na się w kalen­da­rzu litur­gicz­nym tzw. okres zwy­kły. W Tra­dy­cji Kościo­ła do przy­szłej nie­dzie­li – Trój­cy Prze­naj­święt­szej, może­my jesz­cze przy­stą­pić do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. wiel­ka­noc­nej.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji naszych dusz­pa­ste­rzy z racji przy­pa­da­ją­cych w maju kolej­nych rocz­nic Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 7. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na wyjazd w Biesz­cza­dy, orga­ni­zo­wa­ny przez nasze Dusz­pa­ster­stwo od 17 – 20 czerw­ca. Dla zain­te­re­so­wa­nych bliż­sze infor­ma­cje oraz pro­gram do pobra­nia w zakry­stii.
   
 8. Po dzi­siej­szych Mszach św. na pla­cu przed kościo­łem, w ramach akcji „Ratuj­my Gosię” może­my zło­żyć ofia­ry do puszek, a w domu na stro­nie inter­ne­to­wej na rzecz pokry­cia kosz­tów ope­ra­cji nowo­two­ru, któ­ra ma być prze­pro­wa­dzo­na w USA, naszej para­fian­ki Pani Mał­go­rza­ty Kowa­lew­skiej. Pani Mał­go­rza­ta wie­lo­krot­nie poma­ga­ła innym w zbior­kach fun­du­szy na lecze­nie nowo­two­rów a dzi­siaj sama takiej pomo­cy potrze­bu­je. Może­my rów­nież oka­zać pomoc wysy­ła­jąc cha­ry­ta­tyw­ne SMS‑y. Szcze­gó­ły na bane­rze przy Domu Kate­che­tycz­nym. Bóg zapłać za każ­dy dar!.
  RatujmyGosie
   
 9. Sto­wa­rzy­sze­nie Sama­ry­ta­nin – Bank Żyw­no­ści infor­mu­je, że w naj­bliż­szą śro­dę i czwar­tek w godzi­nach od 1100 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Jani­na Czar­nec­ka, lat 96 z ul. Podwale.