UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
30 MAJA 2021 ROKU
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Od wtor­ku – 1 czerw­ca, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 będzie­my modlić się Lita­nią do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 3. W śro­dę o godz. 1630 nabo­żeń­stwo z poświę­ce­niem meda­li­ków i krzy­ży­ków oraz świec a tak­że odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych dla dzie­ci klas III, któ­re w czerw­cu i pod­czas waka­cji będą przy­stę­po­wać do I Komu­nii św.
   
 4. W czwar­tek – 3 czerw­ca, Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. W naszym koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900 z pro­ce­sją po uli­cach naszej Para­fii do czte­rech ołta­rzy. Bóg zapłać naszym Gru­pom Para­fial­nym, któ­re pod­ję­ły się przy­go­to­wa­nia poszcze­gól­nych ołta­rzy; o godz. 1200 oraz o godz. 1800. W koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym dorocz­na Msza św. odpu­sto­wa o godz. 1600, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Grze­gorz Stój, pro­boszcz z Suło­wa Wiel­kie­go.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia, po któ­rej roz­pocz­nie się Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 2100 w ramach Ado­ra­cji wszyst­kich Para­fii Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej w okre­sie Okta­wy Boże­go Cia­ła. Ciąg dal­szy Ado­ra­cji w pią­tek od poran­nej Mszy św. do Eucha­ry­stii o godz. 1700. Zapra­sza­my na indy­wi­du­al­na modli­twę wszyst­kich Para­fian a poszcze­gól­nym godzi­nom modli­tew­ne­go czu­wa­nia prze­wod­ni­czyć będą: Żywy Róża­niec i Straż Hono­ro­wa NSPJ wg nastę­pu­ją­ce­go gra­fi­ku:
  0800 – 0900 – Róża 12 i 11,
  0900 – 1000 – Róża 10 i 1,
  1000 – 1100 – Róża 2 i 7,
  1100 – 1200 – Róża 3 i 4,
  1200 – 1300 – Róża 5 i 6,
  1400 – 1530 – Straż Hono­ro­wa NSPJ.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień fatim­skich.
    
 7. Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych w pią­tek, ks. Nor­bert swo­ich cho­rych odwie­dzi w sobo­tę.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1200, modlić się będzie­my z racji imie­nin w inten­cji Ks. Nor­ber­ta.
   
 11. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na orga­ni­zo­wa­ny przez naszą Para­fię wyjazd w Biesz­cza­dy od 17 – 20 czerw­ca. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 12. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wan­da KWAS, lat 92, ul. Podwale;
  • śp. † Zbi­gniew WOLNIEWICZ, lat 81, ul. Konar­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…