UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
16 MAJA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 27 rocz­ni­cę śmier­ci a o godz. 1600 Eucha­ry­stia za Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, Ojczy­znę i Rodzi­nę Radia Mary­ja. Za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go będzie rów­nież spra­wo­wa­na Msza św. w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1800.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730, pod­czas któ­re­go modli­my się tak­że Nowen­ną przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 3. We wto­rek o godz. 1630 – nabo­żeń­stwo z poświę­ce­niem meda­li­ków i krzy­ży­ków oraz świec a tak­że odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych dla dzie­ci klas III, któ­re w maju będą przy­stę­po­wać do I Komu­nii św.
   
 4. Tak­że we wto­rek o godz. 1830 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla osób zapi­sa­nych na wyjazd w Biesz­cza­dy z Sze­fem biu­ra piel­grzym­ko­we­go. Będzie moż­na wów­czas doko­nać wpła­ty gotów­ką, w związ­ku z kosz­ta­mi wyjaz­du lub będzie to moż­na uczy­nić prze­le­wem.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Cari­tas Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej orga­ni­zu­je wcza­sy w ramach Wyjaz­do­wej Akty­wi­za­cji Senio­rów. Tur­nu­sy wypo­czyn­ko­we odby­wa­ją się w ośrod­kach w Łebie. Wię­cej szcze­gó­łów oraz infor­ma­cje kon­tak­to­we na pla­ka­cie przy wyj­ściu z kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę na pla­cu przed kościo­łem, w ramach akcji „Ratuj­my Gosię”, będzie­my mogli zło­żyć ofia­ry do puszek na rzecz prze­pro­wa­dze­nia kosz­tow­nej ope­ra­cji nowo­two­ru, któ­ra ma być prze­pro­wa­dzo­na w USA, naszej Para­fian­ki Pani Mał­go­rza­ty Kowa­lew­skiej. Pani Mał­go­rza­ta wie­lo­krot­nie poma­ga­ła innym w zbiór­kach fun­du­szy na lecze­nie nowo­two­rów a dzi­siaj sama takiej pomo­cy potrze­bu­je. Moż­na rów­nież oka­zać pomoc wysy­ła­jąc SMS‑y. Szcze­gó­ły na bane­rze przy Domu Kate­che­tycz­nym. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ryszard Popo­wicz, lat 67 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Zbi­gniew Hre­ho­ro­wicz, lat 64 z ul. Jodłowej;
  • śp. † Bar­ba­ra Bobrow­ska, lat 80 z ul. Kochanowskiego;
  • śp. † Nor­bert Gołą­bek ostat­nio zamiesz­ka­ły w Rawi­czu.
   Wiecz­ny odpoczynek…