NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
5 KWIETNIA 2020 ROKU

 1. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi zwią­za­ny­mi ze sta­nem epi­de­mii, w dzi­siej­szą nie­dzie­lę nie świę­ci się palm. 
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV. Nie będzie Zmia­ny Tajem­nic Różań­co­wych a Człon­ków Żywe­go Różań­ca pro­si­my by w kwiet­niu modli­li się tymi samy­mi tajem­ni­ca­mi co w marcu. 
 3. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le wszyst­kie Msze św. i nabo­żeń­stwa są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, z uwzględ­nie­niem prze­pi­sów pań­stwo­wych zezwa­la­ją­cych na udział w zgro­ma­dze­niu litur­gicz­nym mak­sy­mal­nie 5 osób. Pro­si­my zatem usza­no­wać te posta­no­wie­nia i nie prze­by­wać w trak­cie nabo­żeństw w kruch­cie kościo­ła. Pięć osób uczest­ni­czą­cych w nabo­żeń­stwach doty­czy całe­go obsza­ru kościo­ła. Pozo­sta­ją­cych w domach i korzy­sta­ją­cych z dys­pen­sy od uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej i świą­tecz­nej Mszy św. zachę­ca­my do prze­ży­wa­nia spra­wo­wa­nych litur­gii przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie naszej Parafii. 
 4. Dzi­siaj o godz. 1700, ostat­nie w tego­rocz­nym Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w Wiel­ki Pią­tek o godz. 1000 w naszym koście­le para­fial­nym Dro­ga Krzy­żo­wa w inten­cji miesz­kań­ców naszej Parafii. 
 5. Kan­ce­la­ria para­fial­na nadal jest nie­czyn­na. Pil­ne spra­wy kan­ce­la­ryj­ne może­my zała­twiać każ­de­go dnia do śro­dy po Mszy św. o godz. 1800 oraz tele­fo­nicz­nie na numer Duszpasterstwa. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że nie ma przed­świą­tecz­nych odwie­dzin chorych. 
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia w sys­te­mie samo­ob­słu­go­wym świe­ce Cari­ta­su i baran­ki z bia­łej czekolady. 
 8. Wg wska­zań Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP , kto prak­ty­ku­je pierw­sze piąt­ki i pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca, ze wzglę­du na stan epi­de­mii, po jego usta­niu nie trze­ba tej prak­ty­ki zaczy­nać od nowa ale ją kontynuować 
 9. Od ponie­dział­ku do śro­dy może­my przy­stą­pić do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800 z zacho­wa­niem wymo­gów bez­pie­czeń­stwa zwią­za­nych z pan­de­mią koronawirusa. 
 10. Do Wiel­kiej Śro­dy Msze św. będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku czy­li o godz. 700; 1700 i 1800 z tra­dy­cyj­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi do Boże­go Miło­sier­dzia w ponie­dzia­łek i do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w środę. 
 11. Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na obchód naj­więk­szych wyda­rzeń naszej wia­ry – Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wska­za­nia zwią­za­ne ze sta­nem epi­de­mii będzie­my je prze­zy­wać ina­czej niż w latach poprzed­nich. Pod tym adre­sem wska­za­nia Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Józe­fa Kup­ne­go Metro­po­li­ty Wro­cław­skie­go dla naszej archi­die­ce­zji.
 12. Porzą­dek nabo­żeństw Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go: Wiel­ki Czwar­tek – Msza św. o godz. 1800. Wiel­ki Pią­tek – o godz. 1500 roz­po­czę­cie Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji zatrzy­ma­nia pan­de­mii, o pokój na świe­cie, za Pol­skę i naszą archi­die­ce­zję oraz za powo­ła­nych i o nowe powo­ła­nia. Nabo­żeń­stwo Męki Pań­skiej o godz. 1900. Wiel­ka Sobo­ta – ze wzglę­du na stan epi­de­mii nie ma obrzę­du poświę­ce­nia pokar­mów w koście­le. Pobło­go­sła­wie­nia pokar­mów doko­nu­je­my w rodzi­nach wg wska­zań umiesz­czo­nych na stro­nie naszej archi­die­ce­zji i Para­fii. Nabo­żeń­stwo Czu­wa­nia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 2030. W Wiel­ki Pią­tek i w Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 
 13. W Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną zgod­nie z suge­stia­mi litur­gicz­ny­mi nie będzie Mszy św. o godz. 600 i pro­ce­sji. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz.: 900; 1030; 1200 1600 – po Eucha­ry­stii udzie­le­nie Sakra­men­tu Chrztu Św. i o godz. 1800.
 14. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze Św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą niedzielę.