XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia od dzi­siaj Nauk Przed­mał­żeń­skich, pro­wa­dzo­nych przez naszą archi­die­ce­zję inter­ne­to­wo. Szcze­gó­ły na stro­nie: www.archidiecezja.wroc.pl/ narzeczeni/, poda­nym tak­że w kruch­cie kościo­ła.
   
 3. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku ze wzglę­du na czas pan­de­mii, nasza Para­fia nie roz­pro­wa­dza opłat­ków wigi­lij­nych w domach. Może­my je naby­wać w zakry­stii lub w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Do naby­cia tak­że ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii na nowy rok. Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji ofia­ry, któ­re są prze­zna­czo­ne na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze!.
   
 4. Infor­mu­je­my, że pla­no­wa­na na listo­pad Reno­wa­cja Misji Świę­tych, ze wzglę­du na stan pan­de­mii zosta­ła prze­ło­żo­na na póź­niej­szy ter­min.
   
 5. Nato­miast Uro­czy­stość Para­fial­ne­go Odpu­stu Św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej prze­ży­wać będzie­my w przy­szłym tygo­dniu, w śro­dę 25 listo­pa­da pod­czas Mszy św. o godz. 1700.
   
 6. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­sze dni: 
  • dzi­siej­sza nie­dzie­la — za zmar­łych zgło­szo­nych z ulic: Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11–listopada, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  • ponie­dzia­łek — Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­ski­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na oraz Kru­szy­niec i Włodków.
  • wto­rek — za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach bez poda­ne­go adre­su. Będzie to ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypominek!
   Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.
    
 7. Za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we, zosta­nie odpra­wio­na jesz­cze jed­na Msza św. – we wto­rek o godz. 1800.
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Zuzan­na Rad­ka z ul. Małej.
  Wiecz­ny odpoczynek…