XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my w naszej Ojczyź­nie XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. To oka­zja by w tym roku przyjść z pomo­cą prze­śla­do­wa­nym za wia­rę i żyją­cym w skraj­nym bie­dzie chrze­ści­ja­nom w Repu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki. Wspie­ra­my ich swo­imi modli­twa­mi i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi skła­da­ny­mi do puszek przy wyj­ściu z kościo­ła. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu prze­nie­sio­na z poprzed­niej nie­dzie­li.
   
 3. W związ­ku ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, pla­no­wa­ne na dzi­siaj spo­tka­nie Stra­ży Hono­ro­wej nie odbę­dzie się.
   
 4. Bez­po­śred­nio po dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1800, ostat­nie modli­tew­ne spo­tka­nie w ramach ini­cja­ty­wy „Róża­niec do Gra­nic Nie­ba”. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy trwa­li na modli­twie różań­co­wej od 1 listo­pa­da w inten­cjach wstrzy­ma­nia pan­de­mii, spo­ko­ju i wza­jem­ne­go sza­cun­ku w naszej Ojczyź­nie oraz posza­no­wa­nia życia.
   
 5. W śro­dę – 11 listo­pa­da Świę­to Odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o Ojczyź­nie. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1200 i 1800.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 Msza św. za zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. W zakry­stii i w kan­ce­la­rii para­fial­nej, do naby­cia opłat­ki wigi­lij­ne i para­fial­ne kalen­da­rze, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie prac gospo­dar­czych pro­wa­dzo­nych w naszej Para­fii. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W związ­ku ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, zosta­ły zawie­szo­ne Kate­che­zy Przed­mał­żeń­skie. Zosta­ną wzno­wio­ne kie­dy to będzie tyl­ko moż­li­we, o czym powia­do­mi­my w ramach ogło­szeń para­fial­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Para­fii. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, że w naszej archi­die­ce­zji 16 listo­pa­da roz­pocz­ną się Kate­che­zy Przed­mał­żeń­skie pro­wa­dzo­ne inter­ne­to­wo.
  Dla zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ły na stro­nie: archidiecezja.wroc.pl /narzeczeni/.
   
 11. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • dzi­siej­sza nie­dzie­la – ul. Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej i pl. Chrobrego;
  • ponie­dzia­łek – Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  • wto­rek – Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa;
  • śro­da – Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, ks. Haw­ry­sza, ks. Ściegiennego;
  • czwar­tek – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  • pią­tek – Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  • sobo­ta – Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  • nie­dzie­la – Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11–listopada, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirsz­fel­da.
   Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.
    
 12. Infor­ma­cje gospo­dar­czo – finan­so­we. W tym tygo­dniu roz­pocz­ną się w naszym koście­le pra­ce przy insta­la­cji sygna­li­za­cji poża­ro­wej, naka­za­ne przez Straż Pożar­ną. Pra­ce będą pro­wa­dzo­ne głów­nie na stry­chu, więc będą dla nas nie­wi­docz­ne. Cał­ko­wi­ty koszt: 99 560 zł. Dota­cja z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go: 36 000 zł. Zakoń­czo­no tak­że reno­wa­cję czę­ści ołta­rza św. Anny Samo­trzeć. Cał­ko­wi­ty koszt: 45 416 zł. Dota­cja od Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków: 40 816 zł. Udział wła­sny Para­fii w obu przed­się­wzię­ciach: 68 160 zł. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze, szcze­gól­nie w pierw­sze nie­dzie­le mie­sią­ca!
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kazi­mierz Wło­dar­czyk z ul. Kościuszki,
  • śp. † Leszek Ban­doch z ul. Przy­le­sie.
   Wiecz­ny odpoczynek…