VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
9 MAJA 2021 ROKU

 1. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na – majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 2. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, w maju i czerw­cu o godz. 1030 oraz w sobo­ty przed połu­dniem, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej dzie­ci klas III, w mniej­szych gru­pach, zgod­nie ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii. Pona­wia­my proś­bę, by Para­fia­nie nie zaan­ga­żo­wa­ni w tę Uro­czy­stość uczest­ni­czy­li w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii o innej godzi­nie, tak by dać moż­li­wość prze­ży­cia tego Wyda­rze­nia naj­bliż­szym tych dzie­ci. Bóg zapłać za zro­zu­mie­nie!
   
 3. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Św. dzie­ci klas IV oraz Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia obec­nych uczniów klas VIII pla­nu­je­my na wrze­sień, w nowym roku szkol­nym.
   
 4. W czwar­tek – 13 maja, w łącz­no­ści z Majów­ką o godz. 1730, pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie a po jego zakoń­cze­niu Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 6. Od piąt­ku pod­czas Nabo­żeń­stwa Majo­we­go modlić się będzie­my Nowen­ną przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. za śp. + Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 27 rocz­ni­cę śmier­ci a o godz. 1600 Eucha­ry­stia za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Zapi­sa­nych na wyjazd w Biesz­cza­dy, infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię pla­no­wa­ny jest on w nowym ter­mi­nie, od 17 – 20 czerw­ca. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne z Sze­fem biu­ra piel­grzym­ko­we­go odbę­dzie się we wto­rek – 18 maja o godz. 1830 w Domu Kate­che­tycz­nym. Będzie moż­na wów­czas doko­nać wpła­ty gotów­ką zwią­za­nych z kosz­ta­mi wyjaz­du lub będzie to moż­na uczy­nić prze­le­wem.
   
 9. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Andrzej Wali­jew­ski, lat 68 zamiesz­ka­ły poza naszą Parafią;
  • śp. † Kata­rzy­na Czar­nec­ka, lat 73 z ul. Naru­to­wi­cza.
   Wiecz­ny odpoczynek…