VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
17 MAJA 2020 ROKU

  1. Dzi­siaj o godz. 1030 Msza św. za śp. + Księ­dza Hen­ry­ka Konar­skie­go w 26 rocz­ni­cę śmierci. 
  2. Tak­że w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 uro­czy­sta Msza św. dzięk­czyn­na za życie i pon­ty­fi­kat Świę­te­go Jana Paw­ła II w set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Karo­la Wojtyły. 
  3. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li mamy moż­li­wość w naszej Ojczyź­nie uczest­ni­cze­nia w zgro­ma­dze­niach reli­gij­nych więk­szej licz­by osób. W naszym koście­le para­fial­nym św. Kata­rzy­ny, od dzi­siaj mogą jed­no­ra­zo­wo w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czyć 142 oso­by a na cmen­ta­rzu para­fial­nym w koście­le Boże­go Cia­ła 36 osób. Zachę­ca­my zatem naszych Para­fian, aby­śmy coraz odważ­niej korzy­sta­li z posłu­gi dusz­pa­ster­skiej, zwłasz­cza ci, któ­rzy jesz­cze tego nie uczy­ni­li, by przy­stę­po­wa­li do Sakra­men­tów Spo­wie­dzi i Komu­nii Św., jesz­cze w Cza­sie Wiel­ka­noc­nym, któ­ry jak wie­my potrwa w tym roku do 7 czerwca. 
  4. Zachę­ca­my do coraz licz­niej­sze­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakramentem. 
  5. W pią­tek o godz. 1615, w hoł­dzie dla Świę­te­go Jana Paw­ła II zapra­sza­my do udzia­łu w Dro­dze Świa­tła, któ­ra zosta­ła opar­ta na naucza­niu nasze­go Wiel­kie­go Papie­ża. Dro­ga Świa­tła wzo­ro­wa­na jest na Dro­dze Krzy­żo­wej i była spra­wo­wa­na od pierw­szych wie­ków Chrze­ści­jań­stwa poprzez roz­wa­ża­nie wyda­rzeń zbaw­czych po Zmar­twych­wsta­niu Pana Jezusa. 
  6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmarłych. 
  7. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku, pod­czas Nabo­żeń­stwa Majo­we­go, Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 
  8. W przy­szłą nie­dzie­lę – Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. O godz. 1200 Msza św. w rocz­ni­cę świę­ceń kapłań­skich naszych dusz­pa­ste­rzy; a o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
  9. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. + Szcze­pan Ulman z ul. Kościusz­ki. Wiecz­ny odpoczynek…