VI NIEDZIELA ZWYKŁA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 LUTEGO 2020 ROKU

  1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. i Rodzi­nę Radia Maryja. 
  2. Przy­po­mi­na­my, że Msze św. w dni powsze­dnie są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 700; 1700 i 1800 a w sobo­ty o godz. 700 i 1800. W łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 w ponie­dział­ki Nabo­żeń­stwo do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dy do NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy. 
  3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
  4. Trwa­ją zapi­sy na wyjazd do War­sza­wy, w nie­dzie­lę – 7 czerw­ca, na Uro­czy­stość Beaty­fi­ka­cji Ks. Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia.
    Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii i u duszpasterzy.