XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
14 CZERWCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa z zacho­wa­niem wska­zań na czas pan­de­mii.
   
 2. Trwa­my w Okta­wie Boże­go Cia­ła, stąd codzien­na pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół naszej świą­ty­ni w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 i nabo­żeń­stwem do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 3. W czwar­tek – zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną do czte­rech ołta­rzy. Bóg zapłać tym wszyst­kim, któ­rzy zaj­mą się przy­go­to­wa­niem ołta­rzy, tra­dy­cyj­nie skrom­niej­szych niż w Boże Cia­ło! Po pro­ce­sji pobło­go­sła­wie­nie wian­ków i ziół.
   
 4. W czwar­tek Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka za kapła­nów.
   
 5. W pią­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. To Świa­to­wy Dzień Modli­twy o Uświę­ce­nie Kapła­nów.
   
 6. Nato­miast w sobo­tę litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Od dzi­siaj, w każ­dą nie­dzie­lę czerw­ca, lip­ca i sierp­nia pod­czas Mszy św. o godz. 1030 a cza­sa­mi i o godz. 1200 dzie­ci klas III będą przy­stę­po­wać do indy­wi­du­al­nej I Komu­nii Świę­tej. Z tego powo­du pierw­sze ław­ki będą zare­zer­wo­wa­ne dla naj­bliż­szej rodzi­ny dzie­ci. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie.
   
 9. Przy­po­mi­na­my oso­bom zapi­sa­nym na wrze­śnio­wą Piel­grzym­kę do Gre­cji i Mace­do­nii, że w związ­ku z obec­ną sytu­acją pan­de­mii Piel­grzym­ka ta zosta­ła odwo­ła­na. Biu­ro Piel­grzym­ko­we „Wra­ti­sla­via Tra­vel” pro­si uczest­ni­ków o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź mailo­wy celem zwro­tu pobra­nej zalicz­ki. Jed­no­cze­śnie pla­nu­je­my z naszej Para­fii taką Piel­grzym­kę w przy­szłym roku, tak­że we wrze­śniu. Zapi­sy chęt­nych roz­pocz­ną się na nowo, póź­ną jesie­nią tego roku.
   
 10. W ostat­nim cza­sie z naszej Para­fii, do wiecz­no­ści odszedł:
  śp. + Zdzi­sław Połczyk z ul. Wrzosowej.
  Wiecz­ny odpoczynek…