XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
21 CZERWCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że przez cały czer­wiec uwiel­bia­my Naj­święt­sze Ser­ce Pana Jezu­sa nabo­żeń­stwem spra­wo­wa­nym codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 3. W śro­dę – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Św. Jana Chrzci­cie­la Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. W tym roku ze wzglę­du na stan pan­de­mii, Jubi­le­uszo­wa 40 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasna Górę będzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty podej­mo­wa­nej codzien­nie przez innych Piel­grzy­mów. Miesz­kań­cy Zie­mi Górow­skiej two­rzą­cy piel­grzym­ko­wą Gru­pę 14 powę­dru­ją od 1 sierp­nia z Góry jeden, dwa lub trzy dni. Zale­ży to od licz­by Piel­grzy­mów. Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek – 23 czerw­ca o godz. 1900 w naszym Domu Kate­che­tycz­nym. Pod­czas spo­tka­nia odbę­dą się zapi­sy.
   
 7. Para­fia św. Kazi­mie­rza w Lesz­nie orga­ni­zu­je Kate­che­zy Przed­mał­żeń­skie od 29 czerw­ca do 4 lip­ca o godz. 1900 w koście­le.
   
 8. Od przy­szłej nie­dzie­li do koń­ca sierp­nia, jak w latach poprzed­nich, nie będzie nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 1600.
  Nato­miast od ponie­dział­ku – 29 czerw­ca, przez okres waka­cji nie będzie Mszy św. w dni powsze­dnie o godz. 1700.
   
 9. Przy­po­mi­na­my, że od dzi­siaj w kolej­ne nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia pod­czas Mszy św. o godz. 1030, a cza­sa­mi o godz. 1200 dzie­ci klas III będą przy­stę­po­wać do indy­wi­du­al­nej I Komu­nii Świę­tej. Z tego powo­du pierw­sze ław­ki będą zare­zer­wo­wa­ne dla naj­bliż­szej rodzi­ny dzie­ci. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie.
   
 10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. + Ire­ne­usz Matu­szak z ul. Wrzo­so­wej.
  Wiecz­ny odpoczynek …