XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
28 CZERWCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W ostat­nie dni tego mie­sią­ca, zachę­ca­my do uwiel­bia­nia Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa pod­czas Nabo­żeństw Czerw­co­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 3. Od jutra obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy św. W dni powsze­dnie nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700. Nato­miast w nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1600. Pro­si­my pamię­tać o tych waka­cyj­nych zmia­nach.
   
 4. Jutro – 29 czerw­ca, Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. To szcze­gól­ny dzień modli­twy w inten­cjach Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania,
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ,
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Ze wzglę­du na stan pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, nadal nie ma odwie­dzin cho­rych w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 8. Za tydzień, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospodarcze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. Trwa­ją zapi­sy na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasna Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Hasłem tego­rocz­nych Reko­lek­cji w Dro­dze są sło­wa: „Oto Wiel­ka Tajem­ni­ca Wia­ry”. W tym roku ze wzglę­du na pan­de­mię Piel­grzym­ka będzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty. Z Góry wyj­dzie­my 1 sierp­nia po Mszy św. o godz. 800 i po trzech dniach zakoń­czy­my swo­je wędro­wa­nie w Trzeb­ni­cy u św. Jadwi­gi. W dal­szą dro­gę ku Jasnej Górze, jako szta­fe­ta, uda­dzą się inni Pąt­ni­cy z kolej­nych Grup. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my, jak co roku, do zapi­sy­wa­nia się do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą swo­ją modli­twę i życio­we krzy­że ofia­ro­wać w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy w naszym Dusz­pa­ster­stwie.
   
 10. Przy­po­mi­na­my, że Para­fia św. Kazi­mie­rza w Lesz­nie orga­ni­zu­je Kate­che­zy Przed­mał­żeń­skie od 29 czerw­ca do 4 lip­ca o godz. 1900 w koście­le.
   
 11. Przy­po­mi­na­my tak­że, że przez kolej­ne nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia pod­czas Mszy św. o godz. 1030 dzie­ci klas III będą przy­stę­po­wać do indy­wi­du­al­nej I Komu­nii świę­tej. Z tego powo­du pierw­sze ław­ki będą zare­zer­wo­wa­ne dla naj­bliż­szej rodzi­ny dzie­ci. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie.
   
 12. Nato­miast prze­ło­żo­ny z powo­du pan­de­mii Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, zosta­nie udzie­lo­ny przy­go­to­wa­nej w zakoń­czo­nym roku szkol­nym mło­dzie­ży, w czwar­tek 10 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 1700.
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. + Sta­ni­sław Szach z ul. Starogórskiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…