XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LIPCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 2. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 3. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nych zmia­nach w porząd­ku spra­wo­wa­nych Mszy św. W nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia nie ma Eucha­ry­stii o godz. 1600. Nato­miast w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. o godz. 1700 a poran­na jest spra­wo­wa­na o godz. 800.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę oka­zji do spo­wie­dzi świę­tej będzie nie jak zwy­kle w cza­sie Mszy Świę­tej ale 20 minut przed każ­dą Eucha­ry­stią.
   
 7. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej oraz do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków.
   
 8. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” – Bank Żyw­no­ści, dzia­ła­ją­ce przy Para­fii św. Fau­sty­ny, infor­mu­je że w w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1100 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 9. W tym tygo­dniu z naszej Wspól­no­ty Para­fial­nej ode­szli do wieczności: 
  • śp. + Marian­na Michal­ska z ul. Starogórskiej;
  • śp. + Mar­ta Wit­kow­ska z ul. 11 Listopada;
  • śp. + Edward Relich z ul. Głogowskiej;
  • śp. + Zbi­gniew Kamiń­ski z ul. Armii Kra­jo­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…