XV NIEDZIELA ZWYKŁA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
12 LIPCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym spo­tka­nie modli­tew­no – for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ z zacho­wa­niem wska­zań na czas pan­de­mii.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 lip­ca o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej oraz do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków.
   
 5. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. + Jan Bor­du­lak z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…