XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
4 LIPCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie! Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że obec­nie kon­ty­nu­owa­ne są pra­ce przy reno­wa­cji ołta­rza św. Anny Samo­trzeć. Pra­com kon­ser­wa­tor­skim pod­da­na jest sama figu­ra Świę­tej a tak­że inne ele­men­ty. Para­fia otrzy­ma­ła dota­cję w kwo­cie 40.000 zł. z puli Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków a resz­ta pozo­sta­je wkła­dem wła­snym.
  Poni­żej zdję­cia już odre­stau­ro­wa­nych ele­men­tów ołtarza.


   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę oko­ło godz. 1500 przy naszym koście­le zatrzy­ma się na odpo­czy­nek Pie­sza Piel­grzym­ka Dusz­pa­ster­stwa Rol­ni­ków Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko – Gorzow­skiej. Bóg zapłać naszym Para­fia­nom, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku dla Piel­grzy­mów!
   
 5. Nato­miast w dzi­siej­szą nie­dzie­lę na godz. 1900, zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne do Domu Kate­che­tycz­ne­go, wybie­ra­ją­cych się na Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę w ramach naszej Gru­py Czter­na­stej. Przy­po­mi­na­my, że będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać przez trzy dni – od 1 sierp­nia do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu byłych Piel­grzy­mów jak i tych, któ­rzy chcą wyru­szyć na szlak piel­grzym­ko­wy po raz pierw­szy. Trzy dni piel­grzy­mo­wa­nia to w sam raz by spró­bo­wać swo­ich sił.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. W czwar­tek, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych zatrzy­ma się na noc­leg w naszym mie­ście Rowe­ro­wa Piel­grzym­ka ze Szcze­ci­na. Zgod­nie z pan­de­micz­ny­mi wska­za­nia­mi Piel­grzy­mi będą noco­wać tyl­ko w sali spor­to­wej. W pią­tek o godz. 800 będą uczest­ni­czyć we Mszy św. w naszym koście­le. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
   
 9. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas waka­cji porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy św. jest nastę­pu­ją­cy – w nie­dzie­le: godz.700; 900; 1030; 1200 i 1800 (nie ma Mszy św. o godz. 1600). Nato­miast w dni powsze­dnie Msze św. są spra­wo­wa­ne o godz. 800 i 1800 (nie ma Mszy św. o godz. 1700).
   
 10. Przed nami ostat­nie Uro­czy­sto­ści Pierw­szo­ko­mu­nij­ne, któ­re prze­ży­wa­my pod­czas nie­dziel­nych Mszy św. o godz. 1030. Ponie­waż może nas dużo wię­cej uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwach, ponow­nie zapra­sza­my do udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii o godz. 1030.
   
 11. Bóg zapłać za zło­żo­ne dwa tygo­dnie temu ofia­ry na rzecz misyj­nej Para­fii Księ­dza Mariu­sza God­ka w Boli­wii. Zebra­no wów­czas kwo­tę: 3.067 zł i 90 gr, któ­rą Dusz­pa­ster­stwo wpła­ci­ło na kon­to wska­za­ne przez Księ­dza Mariu­sza.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kry­sty­na Szal­kow­ska, lat 65 z ul. Zielonej;
  • śp. † Zofia Mruk, lat 72 z ul. Sta­ro­gór­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…