XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500, w Domu Kate­che­tycz­nym spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. Jutro o godz. 1300 Mszą św. spra­wo­wa­ną na wałach jasno­gór­skich zakoń­czy się tego­rocz­na Jubi­le­uszo­wa 40. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Zachę­ca­my do udzia­łu wła­sny­mi środ­ka­mi loko­mo­cji Piel­grzy­mów i Sym­pa­ty­ków Piel­grzym­ki. Ze wzglę­du na pan­de­mię nasze Dusz­pa­ster­stwo nie orga­ni­zu­je wspól­ne­go wyjaz­du.
   
 3. W czwar­tek – 13 sierp­nia, Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie nabo­żeń­stwo fatim­skie.
   
 4. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 sierp­nia, Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. : 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów.
   
 6. Para­fian zain­te­re­so­wa­nych indy­wi­du­al­ną pre­nu­me­ra­tą „Gościa Nie­dziel­ne­go” i „Małe­go Gościa Nie­dziel­ne­go” pro­si­my o kon­takt z naszym Kościel­nym – Panem Adamem.