XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Wczo­raj z naszej świą­ty­ni wyru­szy­ła na piel­grzy­mi szlak Gru­pa XIV Górow­sko – Milic­ka, roz­po­czy­na­jąc tego­rocz­ną 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku ze wzglę­du na stan pan­de­mii, Piel­grzym­ka ma inny cha­rak­ter i jest szta­fe­to­wa. Piel­grzy­mi Zie­mi Górow­skiej powę­dru­ją trzy dni, do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, po czym wró­cą do domu; a w następ­ne dni, w ramach piel­grzym­ko­wej szta­fe­ty będą piel­grzy­mo­wać Pąt­ni­cy z innych grup. Chciej­my łączyć się ducho­wo z Piel­grzy­ma­mi wspie­ra­jąc ich naszy­mi modli­twa­mi poprzez rela­cje inter­ne­to­we (pielgrzymka.pl) oraz w naszym die­ce­zjal­nym Radiu Rodzi­na 90,7 FM o godz. 13.10 i 21.10. Nato­miast w naszym koście­le para­fial­nym, tak jak w latach poprzed­nich, w łącz­no­ści z Piel­grzy­ma­mi codzien­nie pół godzi­ny przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a o godz. 1730 wspól­ny Różaniec.
  W mia­rę moż­li­wo­ści zachę­ca­my do udzia­łu we Mszy św. na wałach jasno­gór­skich, w ponie­dzia­łek – 10 sierp­nia o godz. 1330 na zakoń­cze­nie Piel­grzym­ki. Ze wzglę­du na pan­de­mię Para­fia nie orga­ni­zu­je wspól­ne­go wyjaz­du auto­bu­sem; stąd chciej­my podró­żo­wać wła­sny­mi środ­ka­mi loko­mo­cji.
   
 5. W naj­bliż­szy czwar­tek – 6 sierp­nia, litur­gicz­ne Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i pią­tek miesiąca: 
  • w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  • w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1645 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ ofia­ro­wa­na jest jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii- ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą.
    
 7. Z począt­kiem waka­cji zmie­ni­ły się zasa­dy kol­por­ta­żu kato­lic­kie­go tygo­dni­ka „Gość Nie­dziel­ny”. Dla­te­go Para­fian, któ­rzy chcie­li­by nadal zaopa­try­wać się w to pismo na zasa­dach pre­nu­me­ra­ty, pro­si­my o kon­takt z Panem Ada­mem – naszym kościel­nym.
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Zbi­gniew Suma­ra z ul. Podwale
  • śp. + Regi­na Misz­kie­wicz z ul. Łąko­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…