XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
16 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nym porząd­ku spra­wo­wa­nia Mszy świę­tych. W nie­dzie­le i świę­ta obo­wiąz­ko­we o godz.: 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800.
   
 2. W ponie­dział­ki, w łącz­no­ści z Eucha­ry­stią o godz. 1800 nabo­żeń­stwo do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dy do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy.
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Eucha­ry­stia za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Wero­ni­ka Kowal­czyk, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Zie­lo­nej Górze,
  • śp. + Janusz Dudziak z ul. Rey­mon­ta.
   Wiecz­ny odpoczynek…