XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cyj­nym cza­sie może­my przy­stą­pić do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi świę­tej 20 minut przed każ­dą Mszą św. Nie spo­wia­da­my w trak­cie Eucha­ry­stii.
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 modlić się będzie­my w inten­cji Żywe­go Różań­ca a po Eucha­ry­stii Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Trwa­my na modli­twie w jed­no­ści z Piel­grzy­ma­mi podą­ża­ją­cy­mi na Jasną Górę. Zapra­sza­my do śro­dy włącz­nie na poran­ną Mszę św., przed któ­rą śpie­wa­my Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii roz­wa­ża­my tajem­ni­ce różań­co­we, wspie­ra­jąc w ten spo­sób ducho­wo Pąt­ni­ków.
   
 6. We wto­rek – 9 sierp­nia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – Patron­ki Euro­py, wro­cła­wian­ki Edy­ty Ste­in.
   
 7. W śro­dę – 10 sierp­nia przed połu­dniem, Pąt­ni­cy Wro­cław­skiej Piel­grzym­ki pokło­nią się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej w kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu i o godz. 1100 będą uczest­ni­czyć we Mszy św. koń­czą­cej tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze. Chciej­my uczest­ni­czyć w tym wyda­rze­niu mię­dzy inny­mi przez archi­die­ce­zjal­ne Radio Rodzi­na nada­ją­ce na 90,7 FM.
   
 8. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 9. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. W sobo­tę – 13 sierp­nia, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kazi­mie­ra Sobiech, lat 79 z ul. Mickiewicza;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Papie­row­ska, lat 110 z ul. Wio­sny Ludów.

  Wiecz­ny odpoczynek…