XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LIPCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 3. W sobo­tę – 25 lip­ca, litur­gicz­ne świę­to św. Jaku­ba Apo­sto­ła i wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa – Patro­na podró­żu­ją­cych. Tra­dy­cyj­nie pod­czas Mszy św. o godz. 1800 modlić się będzie­my szcze­gól­nie za podró­żu­ją­cych a po Eucha­ry­stii zosta­ną poświę­co­ne nasze pojaz­dy. Kapłan świę­cą­cy pojaz­dy będzie to czy­nił u zbie­gu ulic: Ks. P. Ście­gien­ne­go i Ks. J. Haw­ry­sza, a kie­row­cy pro­sze­ni są o wol­ny prze­jazd zgod­nie z zasa­da­mi ruchu dro­go­we­go.
   
 4. W przy­szła nie­dzie­le o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją jesz­cze zapi­sy na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej oraz do Gru­py Ducho­wych Uczestników.
  Piel­grzy­mi Ducho­wi tra­dy­cyj­nie otrzy­ma­ją spe­cjal­ny modli­tew­nik i zna­czek piel­grzym­ko­wy. Przy zapi­sie skła­da­my ofia­rę na potrze­by Piel­grzym­ki. Od dzi­siaj przy bocz­nym ołta­rzu w naszym koście­le znaj­du­je się pusz­ka, do któ­rej może­my skła­dać zapi­sa­ne inten­cje, któ­re Pąt­ni­cy ponio­są na Jasną Górę.
  Wszyst­kich wybie­ra­ją­cych się na pąt­ni­czą dro­gę, zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi usta­le­nia­mi zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne w przy­szły wto­rek – 28 lip­ca o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Edward Bur­dziuk z ul. Armii Krajowej,
  • śp. + Kry­sty­na Dzie­dzic z ul. Armii Krajowej.
   Wiecz­ny odpoczynek …