XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 LIPCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. We wto­rek – 28 lip­ca o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla wszyst­kich wybie­ra­ją­cych się na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną GóręGru­pie XIV Górow­sko – Milic­kiej. Na spo­tka­niu będzie moż­na jesz­cze zapi­sać się na Piel­grzym­kę. Trwa­ją tak­że zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków; moż­na to uczy­nić dzi­siaj przy wyj­ściu z kościo­ła po każ­dej Mszy św. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją w sobo­tę – 1 sierp­nia piel­grzym­ko­wy zna­czek i modli­tew­nik. Przy zapi­sie wpła­ca­my 10 zł. na potrze­by Piel­grzym­ki. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le przy bocz­nym ołta­rzu znaj­du­je się pusz­ka, do któ­rej może­my skła­dać zapi­sa­ne inten­cje, któ­re Pąt­ni­cy ponio­są na Jasną Górę.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da I sobo­ta mie­sią­ca. Przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP. O godz. 800 Msza św. na roz­po­czę­cie Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasna Górę Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Zapra­sza­my Ducho­wych Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Piel­grzym­ki. Wyj­ście Piel­grzym­ki pla­no­wa­ne jest o godz. 900.
   
 4. Zgod­nie z kurial­ny­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, nadal nie ma odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Maria Malik z ul. Poznańskiej,
  • śp. + Maria Kru­czyń­ska z ul. Podwale.
   Wiecz­ny odpoczynek…