XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
23 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W naj­bliż­szą śro­dę – 26 sierp­nia, przy­pa­da Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 3. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1845 na ple­ba­nii.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, w naszej Para­fii będzie­my mogli za tydzień zło­żyć dobro­wol­ne ofia­ry do puszek na rzecz pomo­cy poszko­do­wa­nym w nie­daw­nej eks­plo­zji w Bej­ru­cie. Akcję pomo­cy pro­wa­dzi Cari­tas Pol­ska. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Wybór zna­ku gra­ficz­ne­go naszej Para­fii wszedł w etap gło­so­wa­nia. Zachę­ca­my do odda­wa­nia swo­ich gło­sów na inter­ne­to­wej stro­nie gora-katarzyna.pl do koń­ca tego mie­sią­ca. Pierw­sze­go wrze­śnia pozna­my wybra­ne logo.
   
 8. Moż­na jesz­cze zapre­nu­me­ro­wać tygo­dnik „Gość Nie­dziel­ny” i mie­sięcz­nik dla dzie­ci „Mały Gość Nie­dziel­ny”. Zain­te­re­so­wa­ne oso­by pro­si­my o kon­takt z Panem Ada­mem naszym kościel­nym lub dusz­pa­ste­rza­mi.
   
 9. O ile warun­ki pan­de­mii na to pozwo­lą, w pią­tek 18 wrze­śnia pla­no­wa­ne jest dorocz­ne czu­wa­nie modli­tew­ne Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd auto­bu­sem o godz. 1100. Zapi­sy chęt­nych u dusz­pa­ste­rzy i w zakry­stii.
   
 10. Przy­po­mi­na­my, że nadal trwa stan pan­de­mii koro­no­wi­ru­sa. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w koście­le obo­wią­zu­je nas zakry­wa­nie nosa i ust. Może­my tak­że przyj­mo­wać Komu­nię świę­tą na rękę, zgod­nie ze wska­za­nia­mi litur­gicz­ny­mi. W nie­dzie­le Komu­nia św. na rękę udzie­la­na jest w nawie od stro­ny zakry­stii, nato­miast w dni powsze­dnie naj­pierw pod­cho­dzą oso­by, któ­re pra­gną przy­jąć Cia­ło Pań­skie na rękę a następ­nie oso­by, któ­re pra­gną to uczy­nić w spo­sób tra­dy­cyj­ny, czy­li na język. Ze wzglę­du na tro­skę o sie­bie nawza­jem, bar­dzo pro­si­my pamię­tać o tych wska­za­niach!
   
 11. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” – Bank Żyw­no­ści dzia­ła­ją­ce przy Para­fii św. Fau­sty­ny infor­mu­je, że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1100 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 12. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Ire­na Wit­kow­ska z ul. 11 ‑listo­pa­da,
  • śp. + Rafał Smek­ta­ła z ul. Kościusz­ki.
   Wiecz­ny odpoczynek…