XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach św. może­my w naszej Para­fii zło­żyć dobro­wol­ne ofia­ry do puszek, na rzecz poszko­do­wa­nych w nie­daw­nej eks­plo­zji w Bej­ru­cie. Pomoc orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Od wtor­ku – 1 wrze­śnia, po waka­cjach, powra­ca sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W dni powsze­dnie, od ponie­dział­ku do piąt­ku powra­ca Msza św. o godz. 1700 a poran­na na godz. 700. Od przy­szłej nie­dzie­li tak­że Eucha­ry­stia o godz. 1600.
   
 4. W śro­dę – 2 wrze­śnia, po uzgod­nie­niach z Dyrek­to­ra­mi szkół, Msza św. o godz. 900 na roz­po­czę­cie Nowe­go Roku Szkol­ne­go dla Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go oraz Zespo­łu Szkół.
  Ze wzglę­du na prze­pi­sy sani­tar­ne, w tym roku wyjąt­ko­wo, uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3, rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców zapra­sza­my na Mszę św., na roz­po­czę­cie Roku Szkol­ne­go w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030. Uczniów klas pierw­szych zapra­sza­my z nowy­mi tor­ni­stra­mi i szkol­ny­mi przy­bo­ra­mi, któ­re zosta­ną poświę­co­ne.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Szcze­gól­nie zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież – to dla nich Sakra­ment Pojed­na­nia na roz­po­czę­cie pra­cy w nowym roku szkol­nym. W pią­tek Msza św. o godz. 1800 jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
   W pią­tek o godz. 1700 Msza św. ofia­ro­wa­na przez Para­fian za śp. + Ks. Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go, nasze­go byłe­go pro­bosz­cza i górow­skie­go dzie­ka­na w 60 rocz. śmier­ci. Zapra­sza­my na wspól­ną modlitwę.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Zgod­nie z zarzą­dze­niem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa w związ­ku z pan­de­mią, nadal nie ma odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. Mło­dzież klas I szkół śred­nich, któ­ra przy­go­to­wu­je się do przy­ję­cia Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 8. Nato­miast rodzi­ców dzie­ci, któ­re mają przy­stą­pić do I Komu­nii świę­tej 27 wrze­śnia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła. W spo­tka­niach uczest­ni­czy­my w masecz­kach.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę – pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze prze­zna­czo­ne są na pra­ce gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 11. Trwa­ją zapi­sy na Czu­wa­nie Modli­tew­ne Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze, w pią­tek 18 wrze­śnia. Pla­no­wa­ny wyjazd z Góry o godz. 1100. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy i w zakry­stii.
   
 12. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Cze­sław Sobiech z ul. Mickiewicza;
  • śp. + Artur Uści­ło z ul. Reymonta
  • śp. + Zbi­gniew Mochol z ul. Błot­nej.
   Wiecz­ny odpoczynek…