XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że po waka­cjach wró­cił sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nia Mszy św. W dni powsze­dnie zapra­sza­my na Eucha­ry­stię o godz. 700; 1700 i 1800. Nato­miast w nie­dzie­le o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, w gra­fi­ku Archi­die­ce­zji przy­pa­da dla naszej Para­fii dzień tzw. wie­czy­stej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zapra­sza­my od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
   
 6. We wto­rek litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP. Pod­czas każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wie­nie ziar­na na zasiew oraz nasion.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 10. W ponie­dzia­łek – 14 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 1800 mło­dzież klas I ze szkół śred­nich przyj­mie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia. Pró­by dla przy­go­to­wu­ją­cych się do tego Sakra­men­tu w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę o godz. 1900 w naszym koście­le. Spo­wiedź św. dla mło­dzie­ży, świad­ków i krew­nych w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900.
   
 11. W nie­dzie­lę – 27 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość I Komu­nii św. Pró­ba dla tych dzie­ci w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1600 w naszym koście­le.
   
 12. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Emil Kilar­ski z ul. Mickiewicza;
  • śp + Bro­ni­sła­wa Szko­ru­da z ul. Obroń­ców Lwowa;
  • śp + Zdzi­sław Szkol­nik z ul. Poznań­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…