XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
13 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 14 wrze­śnia, litur­gicz­ne Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W naszej Para­fii Jego Eks­ce­len­cja Ojciec Biskup Jacek Kiciń­ski udzie­li pod­czas Mszy św. o godz. 1800 Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży klas pierw­szych szkół śred­nich.
  Mło­dzież pole­ca­my Panu Bogu w modli­twie by potra­fi­ła żyć Dara­mi Ducha Świę­te­go i gra­tu­lu­je­my tego Sakra­men­tu na pro­gu doj­rzal­sze­go życia chrze­ści­jań­skie­go.
  Nato­miast rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, kato­lic­kie wycho­wa­nie swo­ich pociech oraz za „dar ołta­rza” jakim są ofia­ry prze­zna­czo­ne na mon­taż sygna­li­za­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej w naszym koście­le para­fial­nym.
  Bóg zapłać!
   
 4. Ze wzglę­du na Bierz­mo­wa­nie, jutro wyjąt­ko­wo Msza św. popo­łu­dnio­wa będzie spra­wo­wa­na o godz. 1630 a nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700.
   
 5. W pią­tek – 18 wrze­śnia przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – patro­na pol­skiej mło­dzie­ży. Chciej­my w modli­twie szcze­gól­nie pamię­tać o mło­dych ludziach, zwłasz­cza z naszej Para­fii.
   
 6. W tym roku nie odbę­dzie się wspól­ny wyjazd z naszej Para­fii na archi­die­ce­zjal­ne czu­wa­nie modli­tew­ne na Jasnej Górze z powo­du bra­ku chęt­nych. Podyk­to­wa­ne jest to ostroż­no­ścią w obec­nej sytu­acji pan­de­mii.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków i ich rodzin w 74 rocz­ni­cę powro­tu z Sybe­rii.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę, w naszej Para­fii roz­pocz­nie się jesien­ny cykl Nauk Przed­mał­żeń­skich. Narze­czo­nych zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie za tydzień o godz. 1700 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Pro­si­my o respek­to­wa­nie reżi­mu sani­tar­ne­go.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści z naszej Para­fii odszedł śp. + Hen­ryk Łaszew­ski z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpoczynek…