XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
10 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my o dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 na roz­po­czę­cie Roku Szkol­ne­go dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych. Zapra­sza­my rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców. Dzie­ciom klas pierw­szych zosta­ną poświę­co­ne nowe przy­bo­ry szkol­ne.
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 3. Dzi­siaj gości­my z posłu­gą dusz­pa­ster­ską Księ­dza Wik­to­ra, nasze­go byłe­go Wika­riu­sza, któ­re­mu życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów!
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci klas III, przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, zapra­sza­my w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 5. W śro­dę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 6. W czwar­tek – Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka, będzie spra­wo­wa­na za kapła­nów. W Kło­dzie Górow­skiej dorocz­ny Odpust o godz. 1800.
   
 7. W naj­bliż­szy pią­tek – Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze. Wyjazd zapi­sa­nych osób o godz. 1130 z par­kin­gu przy nowym Net­to a powrót oko­ło godz. 300. Koszt prze­jaz­du: 70 zł. Są jesz­cze wol­ne miej­sca, zapi­sy w zakry­stii. Pro­si­my o doko­na­nie wpła­ty potwier­dza­ją­cej udział.
   
 8. Mło­dzież klas VIII, któ­ra roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, pro­si­my o pobra­nie w zakry­stii spe­cjal­nych dekla­ra­cji i po wypeł­nie­niu odda­nie ich tak­że w zakry­stii.
   
 9. W sobo­tę – 23 wrze­śnia, Spo­tka­nie Mło­dzie­ży naszej Archi­die­ce­zji na Górze Ślę­ża. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem. Koszt: 50 zł. Zapi­sy u Kate­che­tów.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Jan Bara­basz, lat 84 z ul. Rey­mon­ta.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA