XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
20 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków, w 74 rocz­ni­cę pierw­szych powro­tów z Sybe­rii.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przy­po­mi­na­my narze­czo­nym pla­nu­ją­cym w naj­bliż­szym cza­sie zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa o roz­po­czy­na­ją­cych się dzi­siaj w naszej Para­fii Naukach Przed­mał­żeń­skich. Roz­po­czę­cie o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym. Pro­si­my o respek­to­wa­nie wymo­gów sani­tar­nych.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci klas III, któ­re roz­po­czy­na­ją przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Św. Zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do kościo­ła.
   
 5. Nato­miast rodzi­ców i mło­dzież klas VIII, któ­ra roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nie do przy­ję­cia Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do kościo­ła.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my w naszej Para­fii tego­rocz­ną Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Spo­wiedź św. dla dzie­ci i ich naj­bliż­szych w sobo­tę o godz. 900. Ostat­nie pró­by dla dzie­ci komu­nij­nych w ponie­dzia­łek i śro­dę o godz. 1600 w naszym koście­le.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej.