XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Nauczy­cie­li z racji Świę­ta Edu­ka­cji Naro­do­wej.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 3. W naszej Ojczyź­nie prze­ży­wa­my dzi­siaj XX Dzień Papie­ski pod hasłem: „Totus Tuus”. Tra­dy­cyj­nie po Mszach św. może­my zło­żyć do puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz Fun­da­cji Nowe­go Tysiąc­le­cia czy­li kształ­ce­nie uta­len­to­wa­nych uczniów i stu­den­tów pocho­dzą­cych z małych miej­sco­wo­ści.
  Bóg zapłać za ofiar­ność!
   
 4. Trwa­my na wspól­nej, paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie różań­co­wej. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na Róża­niec szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na różań­co­wa ukła­dan­ka. Nato­miast dla doro­słych codzien­nie Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730.
   
 5. We wto­rek – 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 1730 roz­pocz­nie się ostat­nie w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie z modli­twą różań­co­wą i pro­ce­sją wokół naszej świą­ty­ni. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie na to Nabo­żeń­stwo świec. Po zakoń­cze­niu Nabo­żeń­stwa Fatim­skie­go Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej.
   
 6. W śro­dę – 14 paź­dzier­ni­ka, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que, Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Z racji tak­że set­nej rocz­ni­cy kano­ni­za­cji św. Mał­go­rza­ty, o godz. 1730 Róża­niec popro­wa­dzi Straż Hono­ro­wa NSPJ.
   
 7. W pią­tek – 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość św. Jadwi­gi Ślą­skiej – Głów­nej Patron­ki Ślą­ska i Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 8. Pla­no­wa­na na naj­bliż­szą sobo­tę Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, ze wzglę­du na pan­de­mię zosta­ła odwo­ła­na. Piel­grzy­mo­wać będą tyl­ko sym­bo­licz­nie Służ­by naszej Piel­grzym­ki.
   
 9. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Łuka­sza, nasze­go wika­riu­sza z racji imie­nin.
   
 10. Od dzi­siaj, wyjąt­ko­wo wcze­śniej ze wzglę­du na pan­de­mię, może­my naby­wać przy wyj­ściu z kościo­ła wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su; małe po 6 zł. a duże po 15 zł.
   
 11. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Tade­usz Fedor­czyk z ul. Dworcowej,
  • śp. + Sta­ni­sław Zającz­kow­ski z ul. Wro­cław­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…