XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my w naszej Para­fii głów­ną Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Gra­tu­lu­je­my dzie­ciom i tym, któ­re przy­stę­po­wa­ły wcze­śniej do I Komu­nii indy­wi­du­al­nie i tym, któ­re to czy­nią dzi­siaj, przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym. Nato­miast rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we reli­gij­ne wycho­wy­wa­nie swo­ich dzie­ci a tak­że za dar ołta­rza jakim są ofia­ry prze­zna­czo­ne na mon­taż insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej w naszym koście­le. Bóg zapłać!
  Dzie­ci komu­nij­ne będą prze­ży­wać Bia­ły Tydzień. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700 wszyst­kie tego­rocz­ne dzie­ci komu­nij­ne, tak­że i te, któ­re w poprzed­nich mie­sią­cach prze­ży­wa­ły swo­ją Uro­czy­stość indy­wi­du­al­nie. By móc god­nie uczest­ni­czyć w Bia­łym Tygo­dniu, zachę­ca­my by te dzie­ci sko­rzy­sta­ły dzi­siaj z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Narze­czo­nym pla­nu­ją­cym zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne w naszym Domu Kate­che­tycz­nym, w kolej­ne nie­dzie­le o godz. 1700.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci rocz­ni­co­wych z minio­ne­go roku szkol­ne­go, a obec­nie klas pią­tych, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne przy­go­to­wu­ją­ce Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św., w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 5. Od czwart­ku – 1 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Nabo­żeństw Różań­co­wych. Dzie­ci i mło­dzież w pią­tek o godz. 1615 a doro­słych każ­de­go dnia o godz. 1730.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca : 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. W sobo­tę – odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Zgod­nie z dekre­tem Księ­dza Ordy­na­riu­sza, z powo­du pan­de­mii, kapła­ni odwie­dzą tyl­ko tych cho­rych, któ­rzy wyraź­nie o to popro­szą.
   
 8. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie Różań­ców dzie­ci klas III, roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych a tak­że tra­dy­cyj­na pro­ce­sja różań­co­wa zwią­za­na ze Świę­tem NMP Różań­co­wej.
   
 10. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę, w Czer­ni­nie o godz. 1200 Msza św. pry­mi­cyj­na nowo kon­se­kro­wa­ne­go Bisku­pa Księ­dza Karo­la Kul­czyc­kie­go – Sal­wa­to­ria­ni­na, pocho­dzą­ce­go z Czer­ni­ny a uro­dzo­ne­go w Górze, któ­ry będzie posłu­gi­wał na misjach w Austra­lii. Księ­dza Bisku­pa Nomi­na­ta chciej­my ogar­nąć naszą modli­twą.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. +Marian­na Macie­jew­ska z ul. Sta­ro­gór­skiej, a w poprzed­nim śp. +Jani­na Gajow­czyk z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpoczynek…