XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
18 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W naj­bliż­szą sobo­tę – 24 wrze­śnia o godz. 900 Msza św. z racji 75‑lecia nasze­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Górze.
   
 3. Mło­dzie­ży naszej Para­fii przy­po­mi­na­my o sobot­nim Spo­tka­niu Mło­dych Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u kate­che­tów i dusz­pa­ste­rzy.
   
 4. Mło­dzież klas ósmych szko­ły pod­sta­wo­wej pra­gną­ca przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, od dzi­siej­szej nie­dzie­li może pobie­rać spe­cjal­ne zgło­sze­nia w zakry­stii.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na PYTLAK, lat 73, z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Ste­fa­nia KOLMAN, lat 92, z ul. Przylesie;
  • śp. † Kazi­mierz ZIELONY, lat 72, z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Mał­go­rza­ta STANIELEWICZ, lat 43, z ul. Ściegiennego.

  W ich inten­cji pomó­dl­my się:
  Wiecz­ny odpoczynek…