XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie różań­ców i modli­tew­ni­ków dla dzie­ci klas III , któ­re roz­po­czę­ły przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji bli­skie­go Świę­ta NMP Różań­co­wej, pod­czas któ­rej modlić się będzie­my Różań­cem. Z tego powo­du dzi­siaj nie będzie już Nabo­żeń­stwa Różań­co­we­go o godz. 1730.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, jak zawsze pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re skła­da­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. W paź­dzier­ni­ku zachę­ca­my do wspól­nej modli­twy Różań­cem świę­tym. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­ne różań­co­wa ukła­dan­ka. Nato­miast dla doro­słych codzien­ne Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. W ten dzień przy­pa­da 455 rocz­ni­ca powsta­nia Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu. Po dzi­siej­szych Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać spe­cjal­ną modli­twę za kapła­nów.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 dzie­ci klas V będą prze­ży­wać Rocz­ni­cę I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Spo­wiedź św. dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900.
   
 9. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji nauczy­cie­li z racji Świę­ta Edu­ka­cji Naro­do­wej.
   
 10. W naszej Ojczyź­nie, w przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać kolej­ny Dzień Papie­ski. Z tej racji, po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz Fun­da­cji Nowe­go Tysiąc­le­cia czy­li kształ­ce­nie uta­len­to­wa­nych uczniów i stu­den­tów pocho­dzą­cych z nie­za­moż­nych rodzin. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W sobo­tę – 17 paź­dzier­ni­ka, pla­no­wa­na jest tra­dy­cyj­na Pie­sza Piel­grzym­ka z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Zapi­sy chęt­nych oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy. Jak co roku spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce do domu.
   
 12. Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że od nie­dzie­li – 22 listo­pa­da, pla­no­wa­na jest w naszej Para­fii Reno­wa­cja Misji Świę­tych, któ­re prze­ży­wa­li­śmy rok temu. Te świę­te ćwi­cze­nia ducho­we popro­wa­dzą jak rok temu Ojco­wie Redemp­to­ry­ści – O. Józef i O. Damian. Pole­caj­my w naszych modli­twach, szcze­gól­nie pod­czas Nabo­żeństw Różań­co­wych to waż­ne wyda­rze­nie w życiu naszej Para­fii.
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Hele­na Boguc­ka z ul. Słowackiego,
  • śp. + Kazi­mierz Suty z ul. Dworcowej,
  • śp. + Bogu­mi­ła Nosal z ul. Iwasz­kie­wi­cza.
   Wiecz­ny odpoczynek…