Intencje Mszalne (07–14.04.2024)

NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

Ponie­dzia­łek 08.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
0900
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Robert DĘBIŃSKI (od sąsia­dów z blo­ku nr 15)
 
1800
Ducho­wa adop­cja dziec­ka poczętego

Wte­rek 09.04.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od sąsia­dów z klat­ki nr 13A)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny

Śro­da 10.04.2024
0700
Za żywych i zmarłych
 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Bole­sław WITKOWSKI

Czwar­tek 11.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Mal­wi­na BORYSEWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa KAŹMIERCZAK (od Róży XII)
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ


NIEDZIELA 14.04.2024
0700

† Hele­na WOJNAROWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Bogu­mi­ła, Tade­usz WROTKOWSCY
   
 • † Hele­na, Hali­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: MICHALCZAK, URBANIAK, RYBA, ZDANOWICZ

 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – 9 r. śm.
   
 • † Jan STRZYŻEWSKI – 38 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, MAŁECKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty­ny TUROWSKIEJ w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu.
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Jerze­go w 55 r. ślu­bu oraz w int. Agniesz­ki w 50 r. uro­dzin i Sta­ni­sła­wa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski.
 
1600
† Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Cze­sław MAŁYGA; † Wik­to­ria, Feliks, Marian­na, Cze­sław RADOJEWSCY

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (31.03–07.04.2024)

NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA


Ponie­dzia­łek
WIELKANOCNY
01.04.2024
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef, Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK, SZYMAŃSKICH
 
0900
† Danu­ta MAŚLICH – 1 r. śm.; † Piotr, Maria, Sta­ni­sław, Aniela
 
1030
 • † Anna PODHAJECKA – 3 r. śm.; † Rudolf PODHAJECKI (od wnu­ka Łuka­sza z rodzi­ną)
   
 • † Bar­ba­ra, Zbi­gniew, Jaku­bi­na, Flo­rian BEREZOWSCY
 
1200
† Robert HAŁAŚ – 6 r. śm.
 
1600
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław, Adam, Feli­cja STANKIEWICZ
 
1800
† Ryszard KIWO – 25 r. śm.; † Wan­da, Ryszard KIWO; † Hen­ryk, Sta­ni­sła­wa KOZDRÓJ; † rodzeństwo

Wte­rek 02.04.2024
0700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
 • † Adam GIEZEK – 4 r. śm.; † Zbi­gniew ZAKASZEWSKI – 10 r. śm.
   
 • † Elż­bie­ta PARTYZEL – mie­siąc od śmierci

Śro­da 03.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria
 
1800
† Maria ZAWISKA

Czwar­tek 04.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Emi­lia, Edmund KUDREWICZ; † z rodziny
 
1800
O powo­ła­nia)


Pią­tek 05.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jan CIOSMAK – 7 r. śm.; † jego rodzi­ce: Jan, Stefania
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 06.04.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.


NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (24–31.03.2024)

Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Ponie­dzia­łek 25.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)

 
1700
† Kry­sty­na MOLOCH – 3 r. śm.; † Zbi­gniew MOLOCH
 
1800
† Hali­na MINKOWSKA (od przyjaciół)

Wte­rek 26.03.2024
0700
† Adolf GRADOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Maria, Kazi­mierz ANDRYNOWSCY
 
1800
† Wan­da HERYNG (od Alek­san­dry i Jaro­sła­wa Matec­kich z córką)

Śro­da 27.03.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Dariusz GURGUREWICZ
 
1800
† Tere­sa BASTY – z racji uro­dzin; † z rodziny

WIELKI
Czwar­tek 28.03.2024
1900
 • O powo­ła­nia
   
 • † Jadwi­ga, Jan, Krzysz­tof, Tade­usz, Łukasz FARYNA; † Tomasz KOWAL
   
 • † Józe­fa – 24 r. śm.; † Hen­ryk – 38 r. śm. 


WIELKI
Pią­tek 29.03.2024
1900
Litur­gia Męki Pańskiej


WIELKA
Sobo­ta 30.03.2024
2030
 • Za Para­fian
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Oli­wii w 23 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • † Jan RACHWAŁ 


NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH

 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (17–24.03.2024)

Nie­dzie­la 17.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Józef PAPIEROWSKI; † Bar­ba­ra KRZAK; † z rodzin: KIEŁBOWSKICH, PAPIEROWSKICH
   
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, CWYNARÓW, BARAN, PASTURZYŃSKICH
   
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Fran­ci­szek, Sta­ni­sław; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
 
1030
 • † Felik­sa, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † z rodzin: KRUPÓW, WOLAKÓW, MICHALEWICZÓW
   
 • † Tere­sa PLUTA (od sąsiadów)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 18.03.2024
0700
† Marian WOJTASIK (od uczest­ni­ków pogrzebu

 
0900
† Kazi­mie­ra, Hen­ryk STOSIK
 
1800
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • W pew­nej intencji

Wte­rek 19.03.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI

 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY
 
1800
 • † Jan RACHWAŁ (od chrze­śni­cy Bar­ba­ry Bachor­skiej i rodzi­ny Świe­rzew­skich)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Hen­ry­ka i Lidii z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Śro­da 20.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Zofia, Marian BŁASZCZYK; † Wła­dy­sła­wa, Józef KUBIAK
 
1800
 • † Anna, Igna­cy, Zuzan­na, Ambro­ży
   
 • † Tere­sa JUREK – 2 r. śm.; † Anna BARDA – 30 r. śm.; † Józef BARDA – 50 r. śm.

Czwar­tek 21.03.2024
0700
† Robert DEBIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od rodzi­ny Sieczka)
 
1800
† Jadwi­ga ĆWIK (od rodzi­ny z Bieszczad)

Pią­tek 22.03.2024
0700
† Sta­ni­sław LEŚKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 23.03.2024
0700
† Zyg­fryd PĘKALA – 1 r. śm.; † Zbi­gniew TUROWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO – 5 r. śm.


Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (10–17.03.2024)

Nie­dzie­la 10.03.2024
0700
† Edward JASEK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Zbi­gniew MANIARA; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Maria FOGT – 25 r. śm.; † Sta­ni­sław, Hen­ryk FOGT
 
1030
 • † Alek­san­der JASEK – 12 r. śm.
   
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzi­ny z obu stron; † z rodzin: KAŹMIERCZAK, SZCZEPAŃSKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Lilia­ny RODZIEWICZ w 8 r. uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wą Bożą opie­kę, z proś­bą o zdro­wie, potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Andrze­ja w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. cór­ki Agniesz­ki TUROWSKIEJ w 50 r. uro­dzin i wnucz­ki Karo­li­ny TUROWSKIEJ w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 4. Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty w 60 r. uro­dzin i Mar­ty­ny w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski na dal­sze lata życia
 
1600
† Dariusz MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Leonar­da SILKO (od Bogu­mi­ły Wyszyń­skiej i Jolan­ty Matczak)

Ponie­dzia­łek 11.03.2024
0700
† Jani­na KOŚCIUKIEWICZ (od Marii Tur­biarz z rodziną)

 
1700
† Urszu­la RZEPECKA (od kole­ża­nek z pracy)
 
1800
† Miro­sław ZAJĄCZKOWSKI – 20 r. śm.; † z rodzin: ZAJĄCZKOWSKICH, GRUSZNIKÓW, WILCZYŃSKICH

Wte­rek 12.03.2024
0700
† Sta­ni­sław ZGUTKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Sła­wo­mir DAWT (od rodzi­ny Szew­ców z Rozwodowa)
 
1800
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od rodzi­ny Michalskich)

Śro­da 13.03.2024
0700
† Andrzej CEMPURA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Witold BUĆKOWSCY
 
1800
† Józe­fa GÓRSKA – kolej­na r. śm.

Czwar­tek 14.03.2024
0700
† Marian ŻUCHOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Jan RACHWAŁ (od Kry­sty­ny, Rena­ty i Mał­go­rza­ty Nowic­kich z rodzinami)
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 15.03.2024
0700
† Sta­ni­sła­wa KAŹMIERCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Paw­ła z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
† Zbi­gniew SUMARA; † rodzi­ce; † z rodzin: DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW


Sobo­ta 16.03.2024
0700
† Sła­wo­mir DAWT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA


Nie­dzie­la 17.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Józef PAPIEROWSKI; † Bar­ba­ra KRZAK; † z rodzin: KIEŁBOWSKICH, PAPIEROWSKICH
   
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, CWYNARÓW, BARAN, PASTURZYŃSKICH
   
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Fran­ci­szek, Sta­ni­sław; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
 
1030
 • † Felik­sa, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † z rodzin: KRUPÓW, WOLAKÓW, MICHALEWICZÓW
   
 • † Tere­sa PLUTA (od sąsiadów)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (03–10.03.2024)

Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 04.03.2024
0700
† Jani­na PAWLIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – z racji imienin

Wte­rek 05.03.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)
 
1800
† Eli­za PINIUTA – 2 r. śm.

Śro­da 06.03.2024
0700
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)
 
1700
† Krzysz­tof KASZYCKI – 1 r. śm.; † Tade­usz JAKOWCZYK; † Cze­sła­wa RZEŹNIK
 
1800
† Nadzie­ja KAPŁAN – 32 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wio­let­ta WITKOWSKA – 22 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 17 r. śm

Czwar­tek 07.03.2024
0700
† Jani­na KOŚCIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
Dziękczynno–błagalna z oka­zji 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.03.2024
0700
† Adam ISKRA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sław, Jadwi­ga SŁOMCZYŃSCY; † Sta­ni­sław, Józef
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 09.03.2024
0700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Marian­na DĄBROWSKA; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz CUŻE; † z rodzi­ny; † Anie­la, Jan PELCZARSCY


Nie­dzie­la 10.03.2024
0700
† Edward JASEK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Zbi­gniew MANIARA; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Maria FOGT – 25 r. śm.; † Sta­ni­sław, Hen­ryk FOGT
 
1030
 • † Alek­san­der JASEK – 12 r. śm.
   
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzi­ny z obu stron; † z rodzin: KAŹMIERCZAK, SZCZEPAŃSKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Lilia­ny RODZIEWICZ w 8 r. uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wą Bożą opie­kę, z proś­bą o zdro­wie, potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Andrze­ja w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. cór­ki Agniesz­ki TUROWSKIEJ w 50 r. uro­dzin i wnucz­ki Karo­li­ny TUROWSKIEJ w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Dariusz MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Leonar­da SILKO (od Bogu­mi­ły Wyszyń­skiej i Jolan­ty Matczak)

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (25.02–03.03.2024)

Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 26.02.2024
0700
† Andrzej KORECKI

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodziną)

Wte­rek 27.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Tere­sa PLUTA (od bra­ta Andrze­ja z żoną Elż­bie­tą oraz całej rodziny)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od Koła Łowiec­kie­go Bażant)

Śro­da 28.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Tere­sa PLUTA (od Ire­ny Ducz­mal i Bro­ni­sła­wa Bołuńdź z rodziną)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)

Czwar­tek 29.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jani­na ZIOMBRA – 40 r. śm.; † Anto­ni, Domi­nik, Mela­nia, Marian ZIOMBRA; † brat: Izydor

Pią­tek 01.03.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa BELKA – 1 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 02.03.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.


Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (18–25.02.2024)

Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 19.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Maria, Cze­sław, Mie­czy­sław, Heliodor

Wte­rek 20.02.2024
0700
† Marian WARDZAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)

Śro­da 21.02.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI – 2 r. śm.; † Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Tere­sa PLUTA (od męża, dzie­ci i naj­bliż­szej rodziny)

Czwar­tek 22.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Jan BAZYLEWICZ – 7 r. śm.
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 23.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Maria, Jan; † z rodzin: WDOWICKICH, SKORECKICH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Hen­ryk, Stanisława


Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (11–18.02.2024)

Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 12.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan KAPŁAN – 39 r. śm.; † z rodziny

Wte­rek 13.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i urodzin
 
1800
† Urszu­la, Michał KORYLAK; † rodzi­ce z obu stron

Śro­da 14.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
† Anie­la – z racji uro­dzin (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1700
† Ludwik SIEDLARZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† ks. Józef HAWRYSZ – 37 r. śm.

Czwar­tek 15.02.2024
0700
† Mariusz KUCHARSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny

Pią­tek 16.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 17.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hele­na, Elż­bie­ta, Fran­ci­szek MAJKA


Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (04–11.02.2024)

Sobo­ta 03.02.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK


Nie­dzie­la 04.02.2024
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 5 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
0900
 • † Wła­dy­sław STEFANÓW – kolej­na r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 3 r. śm.
 
1030
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon
   
 • † Jerzy LIBAKO – 15 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wero­ni­ki SKOCZYLAS w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Piotr AUGUSTYNIAK – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 05.02.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od Igi i Arka­diu­sza Nad­staw­skich z córkami)

 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 11 r. śm.; † Józe­fa, Anto­ni NARWICZ
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 06.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Danu­ta JUSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – kolej­na r. śm.

Śro­da 07.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Agniesz­ka STRZYŻEWSKA – 30 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, KLACZA

Czwar­tek 08.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 6 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.02.2024
0700
† Jan RACHWAŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef PAPIEROWSKI – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne