Intencje Mszalne (08–15.08.2021)

Nie­dzie­la 08.08.2021
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 4 r. śm.; † Józef KOCÓR
0900
† Tade­usz POJASEK – 25 r. śm.
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 9 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ire­ny i Roma­na MARCINIAK w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Bro­ni­sła­wa, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Euge­niusz ŻARUK (od cór­ki z dziećmi)

Ponie­dzia­łek 09.08.2021
0800
† Nor­bert GOŁĄBEK (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1800
† Mie­czy­sław BARANOWSKI – 32 r. śm.; † z rodziny

Wto­rek 10.08.2021
0800
† Nor­bert GOŁĄBEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Sta­ni­sła­wa, Anto­ni MURCHA

Śro­da 11.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ty i Toma­sza w 10 r. ślu­bu, oraz ich dzie­ci Anto­nie­go i Jaku­ba, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Czwar­tek 12.08.2021
0800
† Wan­da KWAS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.08.2021
0800
† Anie­la DYLEWSKA
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Sobo­ta 14.08.2021
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
1800
† Jani­na ZARZYCKA – 7 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI

Nie­dzie­la 15.08.2021
0700
† Tomasz KOŁODZIEJ – 6 r. śm.; † Józef JUSZCZAK
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
1030
† † Ire­na WOLAK – 6 r. śm.; † Marek WOLAK; † Cze­sław WOLAK; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lon­gi­ny i Ste­fa­na BUTKIEWICZ w 60 r. ślu­bu i w int. Kata­rzy­ny i Mate­usza HAŁUPKA z oka­zji zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Intencje Mszalne (01–08.08.2021)

Nie­dzie­la 01.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, z podzię­ko­wa­niem za dotych­czas otrzy­ma­ne łaski
0900
† Julian WOJTASZEK; † z rodziny
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mario­li i Wie­sła­wa ŻYWICKICH w 40 r. ślu­bu i w int. Mag­da­le­ny i Pio­tra w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII

Ponie­dzia­łek 02.08.2021
0800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
1800
† Zbi­gniew KAMIŃSKI – 1 r. śm.

Wto­rek 03.08.2021
0800
† Ryszard POPOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Jani­na CZARNECKA (od kole­ża­nek cór­ki Wandy)

Śro­da 04.08.2021
0800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800

Czwar­tek 05.08.2021
0800
† Bar­ba­ra BOBROWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.08.2021
0800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Urszu­li i Neli z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 07.08.2021
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Anny i Jac­ka KRUPSKICH w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, ich dzie­ci, wnu­ków i całej rodziny

Nie­dzie­la 08.08.2021
0700
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 4 r. śm.; † Józef KOCÓR
0900
† Tade­usz POJASEK – 25 r. śm.
1030
† Jan KAŹMIERCZAK – 9 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ire­ny i Roma­na MARCINIAK w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
† Bro­ni­sła­wa, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Euge­niusz ŻARUK (od cór­ki z dziećmi)

Intencje Mszalne (25.07.- 01.08.2021)

Nie­dzie­la 25.07.2021
0700
† Hali­na BARDA – 3 r. śm.
0900
† Krzysz­tof DWORNIK; † Danu­ta WOJTAN
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 1 r. śm.
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 10 r. śm.; † Hele­na KARWACKA; † z rodzin: KARWACKICH, BODERA
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 26.07.2021
0800
† Roman JANDUŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Juliusz; † jego rodzi­ce: Fran­cisz­ka, Marian GRABIEC

Wto­rek 27.07.2021
0800
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Kazi­mierz KOZAKOWSKI – 6 r. śm.; † Zbi­gniew, Józef MISZCZYŃSCY

Śro­da 28.07.2021
0800
† Andrzej WALIJEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin

Czwar­tek 29.07.2021
0800
† Kry­sty­na CZARNECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu
1800
† Sła­wo­mir MICHALEWICZ – 12 r. śm.; † z rodzin: CIELON, SWATEK

Pią­tek 30.07.2021
0800
† zmar­łe człon­ki­nie Róży V; † Emilia
1800
† rodzi­ce: Feli­cja – 7 r. śm. I Mie­czy­sław – 11 r. śm. BATÓG; † brat: Julian BATÓG – 1 r. śm.

Sobo­ta 31.07.2021
0800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI; † rodzice

Nie­dzie­la 01.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, z podzię­ko­wa­niem za dotych­czas otrzy­ma­ne łaski
0900
† Julian WOJTASZEK; † z rodziny
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mario­li i Wie­sła­wa ŻYWICKICH w 40 r. ślu­bu i w int. Mag­da­le­ny i Pio­tra w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII

Intencje Mszalne (18–25.07.2021)

Nie­dzie­la 18.07.2021
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 3 r. śm.
0900
† Bro­ni­sła­wa MALYGA – 5 r. śm.; † Cze­sław MAŁYGA
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bog­da­na w 60 r. uro­dzin i Pau­li­ny w 36 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 19.07.2021
0800
† Józef GORWA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Edmund CHUDY – 6 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDY

Wto­rek 20.07.2021
0800
† Jaro­sław KRAWIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ant­ka w 9 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski Ducha Świętego

Śro­da 21.07.2021
0800
† Walen­ty ROWBA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria

Czwar­tek 22.07.2021
0800
† Maria, Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE
1800
† Agniesz­ka, Fran­ci­szek MUSIELAK; † z rodziny

Pią­tek 23.07.2021
0800
† Lilian­na ZARZYCKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 24.07.2021
0800
† Szcze­pan, Kazi­mierz, Igna­cy, Jan, Anna, Anto­ni­na, Maria WAWRZYNOWICZ; † Woj­ciech, Jadwi­ga MACHOWIAK; † z rodziny
1800
† Zdzi­sław PODWIŃSKI – 36 r. śm.; † Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

Nie­dzie­la 25.07.2021
0700
† Hali­na BARDA – 3 r. śm.
0900
† Krzysz­tof DWORNIK; † Danu­ta WOJTAN
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 1 r. śm.
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 10 r. śm.; † Hele­na KARWACKA; † z rodzin: KARWACKICH, BODERA
1800
Akcja Kato­lic­ka

Intencje Mszalne (11–18.07.2021)

Nie­dzie­la 11.07.2021
0700
† Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
1030
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron † Danu­ta, Jerzy SKRZYPEK; † Anie­la ANDRYNOWSKA
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Zbi­gnie­wa ŚLIWIŃSKICH w 19 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
† Sta­ni­sła­wa ŻŁOBIŃSKA; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 12.07.2021
0800
† Adam NIEKRASZEWICZ
1800
† Anie­la DYLEWSKA

Wto­rek 13.07.2021
0800
† Mal­wi­na KOŹLIK – 4 r. śm.; † Cze­sław KOŹLIK
1800
† W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Śro­da 14.07.2021
0800
† Krzysz­tof ZIELIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Marek BOGUCKI – 3 r. śm.

Czwar­tek 15.07.2021
0800
† Mie­czy­sław FRĄCZKIEWICZ – 18 r. śm.; † Kry­sty­na, Stefania
1800
† Jan CZOŁOWSKI; † Jani­na, Pau­li­na, Władysław

Pią­tek 16.07.2021
0800
† Kry­sty­na KARAŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK

Sobo­ta 17.07.2021
0800
† Lilian­na ZARZYCKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Kry­sty­na DZIEDZIC – 1 r. śm.; † Hele­na GUGAŁA

Nie­dzie­la 18.07.2021
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 3 r. śm.
0900
† Bro­ni­sła­wa MALYGA – 5 r. śm.; † Cze­sław MAŁYGA
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bog­da­na w 60 r. uro­dzin i Pau­li­ny w 36 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Intencje Mszalne (04–11.07.2021)

Nie­dzie­la 04.07.2021
0700
† Jerzy PRZYBYŁOWSKI – 10 r. śm.
0900
† Jan KOTWICKI – 2 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 8 r. śm.; † z obu rodzin
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Fra­nu­sia w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Wan­dy w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Ponie­dzia­łek 05.07.2021
0800
† Bal­bi­na, Józef LACH
1800
† Witold CALABA – 54 r. śm.; † rodzi­ce bio­lo­gicz­ni: Witold, Maria ISKRZYŃSCY; † rodzi­ce adop­cyj­ni: Wik­tor, Adol­fi­na CALABA

Wto­rek 06.07.2021
0800
† Rena­ta GAJDA; † rodzi­ce; † Tade­usz ANISZEWSKI
1800
† Sta­ni­sław, Józe­fa ADAMSCY.

Śro­da 07.07.2021
0800
† Ali­na PUT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Hali­na GÓRCZAK

Czwar­tek 08.07.2021
0800
† Kry­styn KASZTELAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.07.2021
0800
† Hen­ryk GROBEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 10.07.2021
0800
† Kazi­mierz; † córka
1800
† Sta­ni­sław, Ire­ne­usz, Leszek BANDOCH

Nie­dzie­la 11.07.2021
0700
† Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † ich rodzice
1030
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron † Danu­ta, Jerzy SKRZYPEK; † Anie­la ANDRYNOWSKA
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Zbi­gnie­wa ŚLIWIŃSKICH w 19 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
† Sta­ni­sła­wa ŻŁOBIŃSKA; † z rodziny

Intencje Mszalne (27.06.- 04.07.2021)

Nie­dzie­la 27.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 27 gr.
0900
 • † Michał RANCEW – 39 r. śm.
   
 • †† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAKOWIE
1030
 • † Euge­niusz, Wła­dy­sław DOKŁADAŃSCY (od bra­ta)
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Tade­usza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Fran­ci­szek SZYMKOWIAK; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 28.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 28 gr.
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 29.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 29 gr.
1800
† Hele­na – 4 r. śm.

Śro­da 30.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 30 gr.
1800
† Hali­na GÓRCZAK

Czwar­tek 01.07.2021
0800
† Rafał CZOŁOWSKI – 23 r. śm.; † Micha­li­na, Anna, Miko­łaj, Jan CZOŁOWSCY; † Sta­ni­sła­wa, Wik­tor, Roza­lia, Wik­tor, Józef, Mary­la, Miro­sław, Józef, Kazi­mierz REKOSIEWICZ
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.07.2021
0800
† Wła­dy­sław, Ali­cja OLESZKO; † Kazi­mierz, Ane­ta LUTY; † rodzi­ce z obu stron
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 03.07.2021
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Wal­de­mar KIRSZA – 4 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron

Nie­dzie­la 04.07.2021
0700
† Jerzy PRZYBYŁOWSKI – 10 r. śm.
0900
† Jan KOTWICKI – 2 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 8 r. śm.; † z obu rodzin
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Fra­nu­sia w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Wan­dy w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

Intencje Mszalne (20–27.06.2021)

Nie­dzie­la 20.06.2021
0700
 • † Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK; † Michał, Anna, Jan KORYLAK
1030
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZÓW
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Felik­sa WARCHALEWSKICH w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nich, dzie­ci i wnuków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
 • † Cecy­lia, Jan, Sta­ni­sła­wa
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lesz­ka w 81 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 21.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 21 gr.
1700
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Boże­ny i Bog­da­na MĄCZYŃSKICH w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 22.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 22 gr.
1700
† Sta­ni­sław MARCINIAK
1800
† Jan PASTERZAK (od rodziny)

Śro­da 23.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 23 gr.
1700
 
1800
† Alek­san­der JASEK; † Olga, Jan, Jani­na, Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 24.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 24 gr.
1700
† Jan BAZYLEWICZ
1800
† Jani­na IRZYKOWICZ

Pią­tek 25.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 25 gr.
1700
† Ire­ne­usz BANDOCH
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 26.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 26 gr.
1800
† Jan PROGA; † Jani­na, Eme­ryk ZDANOWICZ; † z rodziny

Nie­dzie­la 27.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 27 gr.
0900
 • † Michał RANCEW – 39 r. śm.
   
 • †† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAKOWIE
1030
 • † Euge­niusz, Wła­dy­sław DOKŁADAŃSCY (od bra­ta)
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Tade­usza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Fran­ci­szek SZYMKOWIAK; † z rodziny

Intencje Mszalne (13–20.06.2021)

Nie­dzie­la 13.06.2021
0700
 • †  Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Anto­ni, Anto­ni­na, Jani­na, Feliks; † z rodziny
0900
 • O łaskę zdro­wia, wia­rę, Dary Ducha Św. i pomyśl­ne zała­twie­nie waż­nej spra­wy dla Bar­ba­ry i dzie­ci
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 1 r. śm.
1030
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Damia­na KUŁANA z oka­zji 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • † Wła­dy­sław BALOWSKI – 2 r. śm.
1600
† Anie­la DYLEWSKA
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Ponie­dzia­łek 14.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 14 gr.
1700
† Cypria­na, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † rodzi­ce z obu stron
1800
† Sta­ni­sław, Józef SLOMCZYŃSCY; † z rodziny

Wto­rek 15.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 15 gr.
1700
† Sta­ni­sław WAŁACH; † Ryszard; † Maria WALACH – 1 r. śm.
1800
† Sta­ni­sław SZACH – 1 r. śm.

Śro­da 16.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 16 gr.
1700
† Jani­na, Anto­ni SZACHNIEWICZ (od rodzi­ny Łopuszyńskich)
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 4 r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 17.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 17 gr.
1700
† Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Klau­dii i Mag­da­le­ny z oka­zji 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu (od rodzi­ców, sio­stry i rodziny)

Pią­tek 18.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 18 gr.
1700
† Kazi­mierz, Marian­na MICHALSCY; † Fran­cisz­ka, Michał Nagły; † Ire­na, Jan BUJEK; † Jadwi­ga, Witold RACZKOWSCY
1800
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 2 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY

Sobo­ta 19.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 19 gr.
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY

Nie­dzie­la 20.06.2021
0700
 • † Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK; † Michał, Anna, Jan KORYLAK
1030
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZÓW
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Felik­sa WARCHALEWSKICH w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nich, dzie­ci i wnuków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
 • † Cecy­lia, Jan, Sta­ni­sła­wa
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lesz­ka w 81 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go, dzie­ci i wnuków