Intencje Mszalne (03–10.03.2024)

Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 04.03.2024
0700
† Jani­na PAWLIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – z racji imienin

Wte­rek 05.03.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)
 
1800
† Eli­za PINIUTA – 2 r. śm.

Śro­da 06.03.2024
0700
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)
 
1700
† Krzysz­tof KASZYCKI – 1 r. śm.; † Tade­usz JAKOWCZYK; † Cze­sła­wa RZEŹNIK
 
1800
† Nadzie­ja KAPŁAN – 32 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wio­let­ta WITKOWSKA – 22 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 17 r. śm

Czwar­tek 07.03.2024
0700
† Jani­na KOŚCIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
Dziękczynno–błagalna z oka­zji 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.03.2024
0700
† Adam ISKRA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sław, Jadwi­ga SŁOMCZYŃSCY; † Sta­ni­sław, Józef
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 09.03.2024
0700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Marian­na DĄBROWSKA; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz CUŻE; † z rodzi­ny; † Anie­la, Jan PELCZARSCY


Nie­dzie­la 10.03.2024
0700
† Edward JASEK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Zbi­gniew MANIARA; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Maria FOGT – 25 r. śm.; † Sta­ni­sław, Hen­ryk FOGT
 
1030
 • † Alek­san­der JASEK – 12 r. śm.
   
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzi­ny z obu stron; † z rodzin: KAŹMIERCZAK, SZCZEPAŃSKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Lilia­ny RODZIEWICZ w 8 r. uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za dotych­cza­so­wą Bożą opie­kę, z proś­bą o zdro­wie, potrzeb­ne łaski i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Andrze­ja w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. cór­ki Agniesz­ki TUROWSKIEJ w 50 r. uro­dzin i wnucz­ki Karo­li­ny TUROWSKIEJ w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Dariusz MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Leonar­da SILKO (od Bogu­mi­ły Wyszyń­skiej i Jolan­ty Matczak)

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (25.02–03.03.2024)

Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 26.02.2024
0700
† Andrzej KORECKI

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodziną)

Wte­rek 27.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Tere­sa PLUTA (od bra­ta Andrze­ja z żoną Elż­bie­tą oraz całej rodziny)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od Koła Łowiec­kie­go Bażant)

Śro­da 28.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Tere­sa PLUTA (od Ire­ny Ducz­mal i Bro­ni­sła­wa Bołuńdź z rodziną)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)

Czwar­tek 29.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jani­na ZIOMBRA – 40 r. śm.; † Anto­ni, Domi­nik, Mela­nia, Marian ZIOMBRA; † brat: Izydor

Pią­tek 01.03.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa BELKA – 1 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 02.03.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.


Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (18–25.02.2024)

Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 19.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Maria, Cze­sław, Mie­czy­sław, Heliodor

Wte­rek 20.02.2024
0700
† Marian WARDZAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)

Śro­da 21.02.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI – 2 r. śm.; † Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Tere­sa PLUTA (od męża, dzie­ci i naj­bliż­szej rodziny)

Czwar­tek 22.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Jan BAZYLEWICZ – 7 r. śm.
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 23.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Maria, Jan; † z rodzin: WDOWICKICH, SKORECKICH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Hen­ryk, Stanisława


Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (11–18.02.2024)

Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 12.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan KAPŁAN – 39 r. śm.; † z rodziny

Wte­rek 13.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i urodzin
 
1800
† Urszu­la, Michał KORYLAK; † rodzi­ce z obu stron

Śro­da 14.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
† Anie­la – z racji uro­dzin (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1700
† Ludwik SIEDLARZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† ks. Józef HAWRYSZ – 37 r. śm.

Czwar­tek 15.02.2024
0700
† Mariusz KUCHARSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny

Pią­tek 16.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 17.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hele­na, Elż­bie­ta, Fran­ci­szek MAJKA


Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (04–11.02.2024)

Sobo­ta 03.02.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK


Nie­dzie­la 04.02.2024
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 5 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
0900
 • † Wła­dy­sław STEFANÓW – kolej­na r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 3 r. śm.
 
1030
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon
   
 • † Jerzy LIBAKO – 15 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wero­ni­ki SKOCZYLAS w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Piotr AUGUSTYNIAK – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 05.02.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od Igi i Arka­diu­sza Nad­staw­skich z córkami)

 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 11 r. śm.; † Józe­fa, Anto­ni NARWICZ
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 06.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Danu­ta JUSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – kolej­na r. śm.

Śro­da 07.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Agniesz­ka STRZYŻEWSKA – 30 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, KLACZA

Czwar­tek 08.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 6 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.02.2024
0700
† Jan RACHWAŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef PAPIEROWSKI – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (28.01–04.02.2024)

Nie­dzie­la 28.01.2024
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich urodzin
 
0900
 • † Bogu­sław MROŻEK – 32 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
   
 • † Jani­na LISIECKA – 24 r. śm.; † Andrzej LISIECKI – 13 r. śm.
 
1030
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Danu­ta JUSKA – 1 r. śm.
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 19 r. śm.; † z rodzin: MANIARA, ZAKRZEWSKICH

Ponie­dzia­łek 29.01.2024
0700
† Alfre­da KŁAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Wte­rek 30.01.2024
0700
† Maria CZOŁOWSKA – 1 r. śm.


Śro­da 31.01.2024
0700
† Tere­sa PLUTA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 01.02.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od Alek­san­dry i Jaro­sła­wa Matec­kich z córką)

 
1700
† Hele­na, Tade­usz CZEKAJ; † Marian­na, Kazi­mierz, Hen­ryk KOŁODZIEJ; † Gra­ży­na SZMYT; † Sta­ni­sław KAZIMIERSKI
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.02.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa w 36 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
0900
† Józef ROLNY – 9 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1700
† Maria ŁAGÓDKA – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.02.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK


Nie­dzie­la 04.02.2024
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 5 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
0900
 • † Wła­dy­sław STEFANÓW – kolej­na r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 3 r. śm.
 
1030
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon
   
 • † Jerzy LIBAKO – 15 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wero­ni­ki SKOCZYLAS w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Piotr AUGUSTYNIAK – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (21–28.01.2024)

Nie­dzie­la 21.01.2024
0700
† Marek ZADORA; † Mie­czy­sław, Kazi­mie­ra DOLEŻAK; † Darek KRASICKI; † Kazi­mie­ra, Sta­ni­sław KOWALSCY; † Mag­da­le­na ŻUK
 
0900
† Jan PUK – 1 r. śm.
 
1030
† Jan CZOŁOWSKI – 6 r. śm.
 
1200
W int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z racji imienin
 
1600
† Maria, Kami­la OLEJNIK; † z rodzi­ny; † Anna, Lech GERTYCH
 
1800
† Józe­fa POPŁAWSKA – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Bro­ni­sła­wa, Adolf, Zofia, Kazimierz

Ponie­dzia­łek 22.01.2024
0700
† Hele­na Danu­ta MADANY (od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)


Wte­rek 23.01.2024
0700
† Jadwi­ga ĆWIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 24.01.2024
0700
† Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Szkudlarków)


Czwar­tek 25.01.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Pią­tek 26.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Sobo­ta 27.01.2024
0700
† rodzi­ce: Anie­la, Sta­ni­sław WÓJCIK; † Jan, Regi­na, Anna, Wan­da, Wła­dy­sław, Andrzej WÓJCIK; † Zdzi­sław, Jadwi­ga, Edward BURDZIAŁOWSCY; † Ste­fa­nia, Rafał WILKOSZ
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 23 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Nie­dzie­la 28.01.2024
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich urodzin
 
0900
† Bogu­sław MROŻEK – 32 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
 
1030
† z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 19 r. śm.; † z rodzin: MANIARA, ZAKRZEWSKICH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (14–21.01.2024)

Nie­dzie­la 14.01.2024
0700
† Domi­nik ZARZYCKI – 26 r. śm.
 
0900
† Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ – 25 r. śm.; † Mie­czy­sław, Ste­fa­nia FRĄCZKIEWICZ
 
1030
† Hele­na KUCHARSKA; † Mariusz KUCHARSKI; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

Ponie­dzia­łek 15.01.2024
0700
† Jani­na Kazi­mie­ra POKRZYWNIAK (od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)


Wte­rek 16.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Śro­da 17.01.2024
0700
† Kata­rzy­na, Mariusz, Adam KALISZ


Czwar­tek 18.01.2024
0700
† Tade­usz RACHONA – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Jan; † bra­cia: Wła­dy­sław, Ryszard, Roman; † bra­to­wa Ewa


Pią­tek 19.01.2024
0700
† Beata ZIELIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 20.01.2024
0700
† Grze­gorz WOJTASZEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Karo­la w 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski


Nie­dzie­la 21.01.2024
0700
† Marek ZADORA; † Mie­czy­sław, Kazi­mie­ra DOLEŻAK; † Darek KRASICKI; † Kazi­mie­ra, Sta­ni­sław KOWALSCY; † Mag­da­le­na ŻUK
 
0900
† Jan PUK – 1 r. śm.
 
1030
† Jan CZOŁOWSKI – 6 r. śm.
 
1200
W int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z racji imienin
 
1600
† Maria, Kami­la OLEJNIK; † z rodzi­ny; † Anna, Lech GERTYCH
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (07–14.01.2024)


Nie­dzie­la 07.01.2024
0700
 • † Cze­sław KOŹLIK – 33 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK
   
 • † Piotr TRZUSŁO – 1 r. śm
 
0900
 • † Cze­sła­wa, Hen­ryk, Andrzej KRÓL
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 12 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1030
 • † Dio­ni­zy ŁUSZCZAK
   
 • † Jani­na CZERNIAK – 15 r. śm.; † Ste­fan, Sta­ni­sław, Tadeusz
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba GŁOWACKIEGO w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Józef PILARCZYK (od wnu­ków Andrze­ja i Mar­ka z rodzinami)

Ponie­dzia­łek 08.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Wte­rek 09.01.2024
0700
† Sta­ni­sław PASTERZAK – 29 r. śm.


Śro­da 10.01.2024
0700
† Zdzi­sław MIKIEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 11.01.2024
0700
 • Mar­ga­ret­ka
   
 • † Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Siep­ków z Tuliszkowa)


Pią­tek 12.01.2024
0700
† Geno­we­fa FLESZMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 13.01.2024
0700
† Jani­na, Gra­ży­na, Cze­sław, Wła­dy­sław DZIESZKOWSCY

 
1800
† Roman, Alfre­da KŁAK; † Hali­na, Hen­ryk; † z rodziny


Nie­dzie­la 14.01.2024
0700
† Domi­nik ZARZYCKI – 26 r. śm.
 
0900
† Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ – 25 r. śm.; † Mie­czy­sław, Ste­fa­nia FRĄCZKIEWICZ
 
1030
† Hele­na KUCHARSKA; † Mariusz KUCHARSKI; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (31.12.2023–07.01.2024)

Nie­dzie­la
Świę­tej
Rodzi­ny
31.12.2023
0700
† Bogu­mi­ła MAŁACZYŃSKA – 7 r. śm.; † Jan MAŁACZYŃSKI – 11 r. śm.; † z rodziny
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ada­ma w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i świa­tło Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Mag­da­le­ny w 38 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i pomoc w trud­nej sytuacji
 
1030
 • † Hen­ryk CIELON – 13 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Grze­gorz WOJTASZEK (od kole­gi Grze­go­rza Wyszyń­skie­go z rodziną)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku

Ponie­dzia­łek
01.01.2024
0900
 • † Bar­tosz POJASEK – 9 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – kolej­na r. śm.
 
1030
 • † Jolan­ta STAWARZ
   
 • † Kry­sty­na SZALKOWSKA
 
1200
 • † Marian­na REWUCKA
   
 • † Alek­san­dra KRUK – 8 r. śm.; † Andrzej KRUK – 25 r. śm.
 
1600
† Roman BAKACZ – 3 r. śm.; † z rodzi­ny z obu stron
 
1800
† Jan MADERA – 10 r. śm.

Wte­rek 02.01.2024
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące


Śro­da 03.01.2024
0700
† Danu­ta BAŁD – 1 r. śm.; † z rodzin: ZBYROWSKICH, BŁASZCZYKÓW


Czwar­tek 04.01.2024
0700
O powo­ła­nia


Pią­tek 05.01.2024
0700
Z podzię­ko­wa­niem za sta­ry rok i otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę na nowy rok dla całej rodziny

 
1800
† Ele­ono­ra PODWYSOCKA – 4 r. śm.; † Jan PODWYSOCKI

Sobo­ta 06.01.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
0900
 • † Zyg­munt POŹNIAK – 1 r. śm.
   
 • † Hali­na GÓRCZAK – 3 r. śm.
 
1030
 • † Niko­dem, Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
   
 • † Wła­dy­sław JUŹWIAK; † jego rodzice
 
1200
† Agniesz­ka, Michał MUZYKA
 
1600
† Zbi­gniew DAMRYCH; † rodzice
 
1800
† Euge­nia SZYKSZNIAN – 1 r. śm.; † Doro­ta, Piotr, Wiktoria


Nie­dzie­la 07.01.2024
0700
 • † Cze­sław KOŹLIK – 33 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK
   
 • † Piotr TRZUSŁO – 1 r. śm
 
0900
 • † Cze­sła­wa, Hen­ryk, Andrzej KRÓL
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 12 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1030
 • † Dio­ni­zy ŁUSZCZAK
   
 • † Jani­na CZERNIAK – 15 r. śm.; † Ste­fan, Sta­ni­sław, Tadeusz
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba GŁOWACKIEGO w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Józef PILARCZYK (od wnu­ków Andrze­ja i Mar­ka z rodzinami)

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne